Προσφορά

Στατιστικές εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη με παραδείγματα spss – 6η έκδοση

45,00 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Σελίδες

504

Γλώσσα

ISBN

978-960-418-747-8

Εκδότης

Τζιόλας

Συγγραφέας

Στατιστικές εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη με παραδείγματα spss – 6η έκδοση

Περιγραφή

Περιγραφή

Βασικές στατιστικές έννοιες (basic statisticalconcepts), Κατανομές συχνότητας (frequency distributions), Γραφήματα κατανομών συχνότητας (frequency distribution graphs, Κύρια μέτρα κεντρικής θέσης (main measures of central location, Άλλα μέτρα θέσης, κινητός μέσος, χρονοσειρές (other measures of location, moving average, times series), Μέτρα διασποράς, τιμές z, λοξότητα, κύρτωση (dispersion,  z-scores, skewness, kurtosis) , Πλήρης περιγραφική στατιστική ανάλυση στο spss  (complete descriptive statistical analysis in SPSS, Η κανονική κατανομή (the normal distribution), Μη δειγματική κατανομή (the sampling distribution), Εκτίμηση, υπόθεση, σφάλμα (estimation, hypothesis, error), Απλή γραμμική συσχέτιση (simple linear correlation), Απλή γραμμική παλινδρόμηση (simple linear regression), Πλήρης ανάλυση απλής γραμμικής παλινδρόμησης στο spss (complete simple linear regression analysis in SPSS), Σύγκριση δυο μέσων: έλεγχος t (comparing two means: t-test), Ανάλυση χ2 και μη παραμετρικές συσχετίσεις c, φ, spearman (chi-squares analysis & non-parametric correlations), Μη παραμετρικές συγκρίσεις (non parametric comparisons), Απλή ανάλυση διασποράς (anova) για ανεξάρτητα δείγματα (simple analysis  variance for independent samples), Απλή ανάλυση διασποράς (anova) για εξαρτημένα δείγματα (simple analysis of variance for dependent samples), Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (multiple linear regression), Ανάλυση συνδιασποράς (ancova: pre-post-control designs ), Ειδικά θέματα και στατιστικοί πινάκες (special topics & statistical)

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Σελίδες

504

Γλώσσα

ISBN

978-960-418-747-8

Εκδότης

Τζιόλας

Συγγραφέας