Προσφορά

Η τελειοποίηση της προετοιμασίας νέων αθλητών (Προσφορά)

3,00 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-009-6

Pages

328

Η τελειοποίηση της προετοιμασίας νέων αθλητών (Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο «Η τελειοποίηση της προετοιμασίας νέων α­θλητών» αποτελεί μια επιστημονική ανάλυση του συ­στήματος προπόνησης των νέων αθλητών, με στόχο α­κριβώς την τελειοποίησή της. Με βάση στατιστικά και αριθμητικά δεδομένα γίνε­ται επεξεργασία της δομής και του περιεχομένου της α­θλητικής προπόνησης καθώς και των χωριστών σταδίων της προπονητικής διαδικασίας.

Αποκαλύπτονται οι κα­θοριστικές νομοτελειακές επιδράσεις των φυσικών ιδιο­τήτων των νεαρών αθλητών και αθλητριών, και υποδει­κνύονται αποτελεσματικά μέσα και μέθοδοι για την α­νάπτυξη αυτών των ιδιοτήτων. Το βιβλίο απευθύνεται σε γυμναστές, προπονητές και ειδικούς του αθλητισμού που θέλουν να συμβάλλουν ου­σιαστικά στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του νε­αρού αθλητή και βοηθά στην εφαρμογή σωστής μεθοδι­κής για την επιλογή και πρόβλεψη των μελλοντικών ικα­νοτήτων των αθλητών.

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο παιδικός εφηβικός αθλητισμός ως κοινωνικό φαινόμενο και βά-
ση για τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων
1.1. Παράγοντες για την ανάπτυξη του σύγχρονου αθλητισμού
1.2. Ο παιδικός — εφηβικός αθλητισμός στο σύστημα του σύγχρο¬
νου αθλητισμού
1.3. Σχηματισμός και ανάπτυξη της επιστημονικο-μεθοδικής σκέ¬
ψης στο πεδίο του παιδικού εφηβικού αθλητισμού
1.4. Σύγχρονα προβλήματα σε σχέση με την τελειοποίηση της
αθλητικής προπόνησης των νέων αθλητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Φυσικοεπιστημονικές και μεθοδικές βάσεις του παιδικού εφηβικού
αθλητισμού
2.1. Μορφολειτουργικά και συντονιστικό κινητικά χαρακτηρι¬
στικά των παιδιών από τις διάφορες ηλικιακές περιόδους
2.1.1. Προσχολική ηλικία
2.1.2. Αρχική και μέση σχολική ηλικία
2.1.3. Προσαρμοστικές ικανότητες του παιδικού οργανισμού για
τη δομική, λειτουργική και κινητική τελειοποίηση
2.2. Ιατρικοβιολογικές απόψεις και ψυχολογικά προβλήματα της
προεφηβικής κι εφηβικής ηλικίας
2.3. Ηλικιακή δυναμική των φυσικών ιδιοτήτων σε σχέση με τα
μορφολειτουργικά χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου οργα-
νισμού
2.4. Διαφοροποίηση της προπόνησης φυσικής κατάστασης σε σχέση
με τις διαφορές ηλικίας φύλου του παιδικού εφηβικού ορ-
γανισμού και οι σύγχρονες απαιτήσεις της αθλητικής προπόνη-
σης
2.5. Το πρόβλημα για την πρώιμη εκγύμναση και την αθλητική
ειδίκευση
2.6. Δομή της μακρόχρονης αθλητικής προπόνησης
2.7. Στάδια της μακρόχρονης αθλητικής προπόνησης στό-
χοι και περιεχόμενα των χωριστών σταδίων
2.8. Μακρόχρονος σχεδιασμός και μέτρηση της αθλητικής
προπόνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πρόγνωση, μεθοδολογία, οργάνωση της επιλογής
3.1. Πρόγνωση
3.2. Μεθοδολογία και οργάνωση της επιλογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων των αναπτυσσόμενων παιδιών, σε
σχέση με τους βιολογικούς και παιδαγωγικούς παράγοντες
4.1. Δυναμική των φυσικών ιδιοτήτων των αναπτυσσόμενων παι-
διών από διάφορες ηλικιακές περιόδους οντογενετική ανά-
πτυξη κι εξέλιξη κάτω απ’ την επίδραση της συστηματικής
προπονητικής δραστηριότητας
4.1.1. Μυϊκή δύναμη
4.1.2. Ταχυδυναμικές ιδιότητες
4.1.3. Αντοχή
4.1.4. Ευκαμψία
4.2. Ταχύτητα
4.3. Δομικές νομοτέλειες των κινητικών ιδιαιτεροτήτων των ανα-
πτυσσόμενων παιδιών
4.4. Εξέλιξη και ευαίσθητες περίοδοι στην οντογένεση των
κινητικών ιδιαιτεροτήτων
4.5. Επίδραση της διαφοροποιημένης προπονητικής κατεύθυν-
σης πάνω στη δομή των κινητικών ικανοτήτων των παι-
διών
4.3. Επίδραση του ατομικού ρυθμού της βιολογικής ανάπτυξης στην
εκδήλωση των φυσικών ιδιοτήτων
4.4. Δυναμική κι εξάρτηση ανάμεσα στον ατομικό ρυθμό ωρί-
μανσης του φύλου και στην ανάπτυξη των φυσικών ιδιοτή-
των των μαθητών, που δε συμπεριλαμβάνονται σε συστη-
ματικές αθλητικές ασχολίες
4.5. Δυναμική κι εξάρτηση ανάμεσα στον ατομικό ρυθμό ωρί-
μανσης του φύλου και στην ανάπτυξη των φυσικών ιδιοτή-
των των νεαρών αθλητών, κάτω απ’ την επίδραση των
προπονήσεων σε διαφορετικά είδη αθλημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Μελέτη της αποτελεσματικότητας των διάφορων μέσων και μεθό-
δων για ανάπτυξη των φυσικών ιδιοτήτων στις χωριστές περιόδους
ηλικίας και στάδια της μακρόχρονης αθλητικής προπόνησης
Διαπίστωση της επίδρασης των διάφορων μεθόδων για ανά-
πτυξη των φυσικών ιδιοτήτων των παιδιών απ’ την αρχική
σχολική ηλικία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε συστηματι-
κές εκπαιδευτικοπροπονητικές ασχολίες
Ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων μεγεθών,
για ανάπτυξη των κινητικών ιδιοτήτων των παιδιών, των εφή-
βων και των νεανίδων στο στάδιο της αρχικής αθλητικής ειδί-
κευσης
5.1.1. Ανάπτυξη της ταχύτητας και της μυϊκής δύναμης
5.2.1.1. Χρησιμοποίηση της ταχύτητας στις συνθήκες της κινη-
τικής δραστηριότητας
Ανάπτυξη της αντοχής των νέων αθλητών στίβου, ειδι-
κευμένων στους δρόμους των μεσαίων και μεγάλων απο-
στάσεων
5.2.2. Μελέτη της αποτελεσματικότητας των διάφορων παραλ-
λαγών για φυσική κατάσταση των νέων αθλητών στίβου.
5.3. Επεξεργασία της νορμικής βάσης και των μοντελοποιημένων
χαρακτηριστικών φυσικής κατάστασης, ανάλογα με το στάδιο
της αθλητικής προπόνησης
Επίλογος
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-009-6

Pages

328