Προσφορά

Η ισότητα των διαδίκων στη διοικητική δίκη

40,00 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Γλώσσα

Συγγραφέας

Σελίδες

448

ISBN

978-960-892-176-4

Η ισότητα των διαδίκων στη διοικητική δίκη

Περιγραφή

Περιγραφή

Μεταξύ κανόνων και πραγματικότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Η φυσιογνωμία της ισότητας των διαδίκων στη διοικητική δίκη.

2. Η πορεία της μελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Η γενική αρχή της ισότητας

1.1. Νομική φύση: Γενική αρχή και δικαίωμα

1.2. Αποδέκτες: Όλες οι κρατικές λειτουργίες

Φορείς
α) Στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις: Οι ιδιώτες, όχι το κράτος

β) Στις δικονομικές έννομες σχέσεις: Οι ιδιώτες και το κράτος

1.4. Το πεδίο εφαρμογής της γενικής αρχής της ισότητας στη σχέση κράτους-ιδιώτη

1.5.Περιεχόμενο και χαρακτηριστικά

Η δικονομική ισότητα.
2.1. Έννοια και περιεχόμενο

2.2. Διακρίσεις

α) Τυπική (αριθμητική) ή ουσιαστική (αναλογική);

β) Προσωπική και θεσμική (ή γραμμική)

γ) Νομική και πραγματική

2.3. Ορολογικές αποσαφηνίσεις και συναφείς έννοιες

α) Ισότητα των διαδίκων, δικονομική ισότητα και ισότητα των όπλων

β) Δίκαιη δίκη

γ) Αρχή της ακρόασης και της αντιμωλίας

Η ισότητα των διαδίκων στην ιστορική προοπτική
2.5.Οι λειτουργίες της αρχής

α) Η ερμηνευτική λειτουργία

β) Η εγγυητική λειτουργία

γ) Η διηθητική ή εξισορροπητική λειτουργία

δ) Η ενοποιητική λειτουργία

2.6. Η έκταση της προστασίας: Maximum και minimum προστασία

2.7.Κατακλείδα: Νοείται ισότητα με το διάδικο κράτος, ενόσω αυτό επιδιώκει την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος;

3.Η δίκη.

3.1. Ο δικαστικός αγώνας

3.2. Οι κανόνες της δίκης

3.3. Δίκαιη δίκη και ισότητα

3.4. Διοικητική δίκη και ισότητα

3.5. Ισότητα των διαδίκων και σκοπός της διοικητικής δίκης

4.Η δικονομία

4.1. Το δικονομικό δίκαιο

4.2. Το διοικητικό δικονομικό δίκαιο

5. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου

5.1. Εννοιολογικά στοιχεία και διακρίσεις

5.2. Αποτίμηση της θέσης των γενικών δικονομικών αρχών στη διοικητική δίκη

5.3. Η λειτουργία των γενικών δικονομικών αρχών και οι συνταγματικές βάσεις της διοικητικής δικαιοσύνης

6. Η δικονομική ισότητα στο πλαίσιο των γενικών αρχών της διοικητικής δίκης

6.1. Γενικά

6.2. Δικονομική ισότητα και ελευθερία διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης

6.3. Δικονομική ισότητα, ανακριτική αρχή και iura novit curia

6.4. Δικονομική ισότητα και (καταρχήν) πρωτοβουλία του δικαστή για την προώθηση της δίκης

6.5. Δικονομική ισότητα, αρχή της συγκέντρωσης και προαπόδειξη

6.6. Δημοσιότητα της δίκης και δικονομική ισότητα

6.7. Προφορική και έγγραφη διαδικασία, υποχρεωτική προδικασία και δικονομική ισότητα

6.8. Εκατέρωθεν ακρόαση και ισότητα των διαδίκων

6.9. Kαλόπιστη διεξαγωγή της δίκης, καθήκον αλήθειας και δικονομική ισότητα

7. Βασικά συμπεράσματα του Πρώτου Κεφαλαίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

1. Στο ελληνικό δίκαιο.

1.1. Στο ελληνικό Σύνταγμα

α) Οι κύριες συνταγματικές βάσεις της δικονομικής ισότητας: Η γενική αρχή της ισότητας και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

αα) Κατά τη διοικητική νομολογία

αβ) Κατά τη θεωρία

β) Λοιπές συνταγματικές βάσεις της δικονομικής ισότητας

βα) Η δικαστική ανεξαρτησία και οι συνταγματικές διατάξεις για τη δικαστική εξουσία εν γένει

ββ) Το κράτος δικαίου

βγ) H προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

βδ) Το κοινωνικό κράτος

γ) Τοποθέτηση

1.2. Στην ελληνική νομοθεσία

2. Στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ

3. Στο ενωσιακό δίκαιο

4. Στο πλαίσιο του γερμανικού δικαίου

5. Στο πλαίσιο του γαλλικού δικαίου

6. Στο πλαίσιο του αγγλικού δικαίου

7. Καταληκτικά

8. Βασικά συμπεράσματα του Δευτέρου Κεφαλαίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

1. Η εφαρμογή της ισότητας των διαδίκων στις τρεις κρατικές λειτουργίες

1.1. Η διοικητική λειτουργία ως φορέας

1.2. Η νομοθετική λειτουργία ως αποδέκτης

1.3. Η δικαστική λειτουργία ως αποδέκτης

1.4. Τα βοηθητικά της απονομής της δικαιοσύνης πρόσωπα ως αποδέκτες – Οι οιονεί διάδικοι (παραπομπή)

2. Το πεδίο εφαρμογής της δικονομικής ισότητας σε σχέση με τα στάδια της δίκης

2.1. Το στάδιο πριν από τη δίκη: Εφαρμογή της δικονομικής ισότητας στην διοικητική διαδικασία;

2.2. Το ειδικότερο στάδιο πρόσβασης στην δικαιοσύνη

2.3. Το στάδιο της δίκης: Εφαρμογή της δικονομικής ισότητας εντός της ίδιας ή μεταξύ διαφορετικών δικών

2.4. Το στάδιο μετά το πέρας της δίκης: Η συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση

2.5. Δικονομική ισότητα ανεξάρτητα από ορισμένη δίκη;

3. Η εφαρμογή της δικονομικής ισότητας στους διαδίκους.

3.1. Οι διάδικοι.

3.2. Οι αντίδικοι.

3.3. Ο ένας εκ των δύο διαδίκων.

3.4. Οιονεί αντίδικοι.

3.5. Αντίδικοι ιδιώτες.

4. Η εφαρμογή της δικονομικής ισότητας στο κράτος

4.1. Η ισότητα του διαδίκου κράτους προς τους ιδιώτες διαδίκους

4.2. Η δικονομική ισότητα στο πλαίσιο της ενδοστρεφούς δίκης

4.3. Δικονομική ισότητα των ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα προς το κράτος;

5. Ο δικηγόρος ως φορέας και αποδέκτης της δικονομικής ισότητας

6. Εφαρμογή της δικονομικής ισότητας στις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις

7. Βασικά συμπεράσματα Τρίτου Κεφαλαίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ

1.Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κανονιστικό υπόβαθρο της δικονομικής ισότητας

2.1.Γενικά.

2.2. Τα στάδια του δικαιώματος δικαστικής προστασίας κατά το άρ. 20 παρ. 1 Συντ.

3. Βασικά στοιχεία του περιεχομένου της δικονομικής ισότητας κατά την εγχώρια νομολογία στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας

3.1. Γενικά

3.2. Κατά την πρόσβαση στην δικαιοσύνη

3.3. Κατά τη δίκη

4. Προστιθέμενη αξία και περιεχόμενο της ισότητας των όπλων κατά την ΕΣΔΑ

4.1. Σημεία ενίσχυσης της ένδικης προστασίας με βάση το σύστημα της ΕΣΔΑ

4.2. Το περιεχόμενο της ισότητας των όπλων κατά την ΕΣΔΑ στα στάδια άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας

α) Η ισότητα των όπλων στην ΕΣΔΑ κατά την πρόσβαση στη δίκη

β) Η ισότητα των όπλων στην ΕΣΔΑ κατά την άσκηση του δικαιώματος ακροάσεως

βα) Η ισότιμη γνώση του δικαστικού υλικού. – Το δικαίωμα ισότιμης (πλήρους και έγκαιρης) γνώσης του δικαστικού υλικού και των ισχυρισμών του αντιδίκου

ββ) Τοποθέτηση και απάντηση. – Το δικαίωμα απάντησης του διαδίκου

βγ) Υποχρέωση να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του διαδίκου από το Δικαστήριο

4.3. Ερμηνευτικοί μηχανισμοί αποδυνάμωσης της ισότητας των όπλων

5. Η ισότητα των όπλων στο ενωσιακό δίκαιο

5.1. Το αρχικό στάδιο

5.2. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

5.3. Το περιεχόμενο της ισότητας των όπλων

5.4. Η μακροσκοπική οπτική

6.Εμπλουτισμός του προβληματισμού επί τη βάσει αλλοδαπών εννόμων τάξεων

6.1. Το περιεχόμενο της δικονομικής ισότητας των όπλων στο πλαίσιο του δικαιώματος ακρόασης στο γερμανικό δίκαιο

α) Η νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου

β) Οι ειδικότερες όψεις του δικαιώματος ακροάσεως

γ) Ο έλεγχος συνταγματικότητας της ισότητας των όπλων

6.2. Η αρχή της αντιμωλίας και της δικονομικής ισότητας κατά το γαλλικό δίκαιο

α) Γενικά, για την αρχή της αντιμωλίας

β) Το δικαίωμα των διαδίκων να ενημερωθούν από το δικαστήριο

γ) Το δικαίωμα των διαδίκων να γνωρίσουν τους ισχυρισμούς τους στο δικαστήριο

δ) Ειδικότερα στοιχεία της ισότητας ενώπιον της δικαιοσύνης και της ισότητας των όπλων των διαδίκων κατά την νομολογία του Conseil d’ Etat

6.3. Παρέκβαση: η νομολογία του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου

7. Το περιεχόμενο της δικονομικής ισότητας στο πλαίσιο του δικαώματος ακρόασης σε συγκεκριμένους δικονομικούς θεσμούς με βάση περισσότερα επίπεδα κανόνων

7.1. Η κλήτευση στη δίκη

7.2. Αυτοπρόσωπη και με δικηγόρο παράσταση του διαδίκου

7.3. Η ερήμην εκδίκαση

7.4. Η νομική αρωγή

7.5. Η απόδειξη

α) Η άνιση κατανομή των αποδεικτικών μέσων μεταξύ των διαδίκων

β) H λήψη υπόψη μη έγκυρου αποδεικτικού μέσου ενός διαδίκου

γ) H αδυναμία πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό ενός εκ των διαδίκων – το απόρρητο

δ) Ερμηνευτικοί και ντε φάκτο (άνισοι) περιορισμοί του δικαιώματος απόδειξης: αλυσιτέλεια, εξουσίες του δικαστή και τεχνικά ζητήματα

7.6. Επανάληψη της προδικασίας λόγω νεότερων στοιχείων χάριν της αρχής της αντιμωλίας και της δικονομικής ισότητας

α) Επί αυτεπαγγέλτως ερευνόμενων ζητημάτων

β) Επί προδικαστικής απόφασης περί αποδείξεων

γ) Επί νομολογιακής μεταστροφής

δ) Επί μεταβολής της νόμιμης βάσης της πράξης

7.7. Η in camera διαδικασία

7.8. Η αδυναμία αντίκρουσης της εισήγησης των οιονεί διαδίκων (εισαγγελέα, εισηγητή) και η συμμετοχή τους στη διάσκεψη

7.9. Η κατάργηση της δίκης

8. O έλεγχος συνταγματικότητας της αρχής της δικονομικής ισότητας

8.1. Η νομική βάση του ελέγχου

8.2. Η διαβάθμιση του ελέγχου.

α) Ελέγχεται καταρχάς, εάν υφίσταται διάκριση

β) Έπεται ο έλεγχος του δικαιολογημένου ή αδικαιολόγητου χαρακτήρα της διάκρισης και η συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος

βα) Αδικαιολόγητες διακρίσεις

ββ) Δικαιολογημένες διακρίσεις

βγ) Κριτική

8.3. Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας

9. Ο έλεγχος συμβατικότητας

10. Βασικά συμπεράσματα του Τέταρτου Κεφαλαίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

1. Γενική θεώρηση.

2. Χαρακτηριστικά δικονομικά προνόμια του κράτους, που κρίθηκαν αντίθετα προς την δικονομική ισότητα

2.1. Η αναστολή των προθεσμιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.

α) Η νομοθεσία.

β) Η αρχική νομολογία

γ) Η εξέλιξη

δ) Κριτική αποτίμηση

ε) Ειδικά, η αναστολή των προθεσμιών κατά το θέρος στις φορολογικές διαφορές

Απαγορεύσεις και περιορισμοί στην αναγκαστική εκτέλεση κατά του ελληνικού Δημοσίου
α) Το αρχικό καθεστώς

β) Η εξέλιξη.

γ) Η προστασία του δικαιώματος εκτέλεσης.

γα) Η ερμηνεία.

γβ) Οι περιορισμοί των περιορισμών

To αμετάκλητο της απόφασης
Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
Η απαγόρευση εκτέλεσης βάσει προσωρινά εκτελεστής απόφασης
Η απαγόρευση έκδοσης διαταγής πληρωμής

3. Χαρακτηριστικά δικονομικά προνόμια του κράτους, που προσωρινά κρίθηκαν αντίθετα προς την δικονομική ισότητα

3.1. Η διττή κοινοποίηση του δικογράφου προς το δημόσιο κατά το άρ. 85 παρ. 1 του ΚΕΔΕ

3.2. Το μειωμένο επιτόκιο υπέρ του δημοσίου

α) Η ρύθμιση

β) Η αρχική νομολογία

γ) Η μεταστροφή

δ) Το επιτόκιο των ΝΠΔΔ

ε) Κριτικές επισημάνσεις

3.3.Η μειωμένη (διετής) παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων και του προσωπικού του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ από μισθούς, απολαβές και αποζημιώσεις

α) Το νομικό ζήτημα

β) Οι παλινωδίες της νομολογίας

γ) Κριτική αποτίμηση

4. Δικονομικά προνόμια του κράτους, που κρίθηκαν συνταγματικά

Η απαλλαγή από τα έξοδα της δίκης
α) Οι διατάξεις

β) Η νομολογία

γ) Κριτική αποτίμηση

Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη της παραγραφής των απαιτήσεων κατά του δημοσίου
α) Οι διατάξεις

β) Η νομολογία

γ) Κριτική προσέγγιση

Η επέκταση των προνομίων του δημοσίου στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα.

Οι διατάξεις για τα ΝΠΔΔ
Η νομολογία
Επέκταση σε ΝΠΙΔ

Βασικά συμπεράσματα του Πέμπτου Κεφαλαίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΕΚΤΥΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Η ιδιαίτερη θέση του κράτους ως καθ’ ου το ένδικο βοήθημα και ο έλεγχος των κανόνων με βάση την τυπική και την ουσιαστική δικονομική ισότητα

2. Έναρξη, οριοθέτηση και πρόσβαση στην δίκη

2.1. Η ανισότητα κατά την κίνηση της δίκης: Η έναρξη της διοικητικής δίκης καταρχήν μόνον με πρωτοβουλία του ιδιώτη διαδίκου

2.2. Ανισότητα κατά τον προσδιορισμό και τη διάθεση του αντικειμένου της δίκης: Η διοίκηση οριοθετεί (σε αρχικό στάδιο) το αντικείμενο και ενίοτε το πέρας της διοικητικής δίκης

2.3. Δυσχέρειες στην προσπέλαση στη διοικητική δίκη: Η ασύμμετρη σχέση των περιορισμών πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη για τον ιδιώτη διάδικο

3. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

3.1. Η καθιέρωση της διοικητικής δικαιοδοσίας: οι δικαστές, που «διοικούν»

3.2. Δυσχέρειες του ιδιώτη διαδίκου στην ισότιμη απονομή της δικαιοσύνης από την διαρρύθμιση της αρμοδιότητας των διοικητικών δικαστηρίων

α) Δυσχέρειες του ιδιώτη διαδίκου από την διάκριση των διαφορών σε ουσίας και ακυρώσεως και την γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας

β) Στοιχεία δικονομικής ανισότητας στο πλαίσιο των διαφορών ουσίας

βα) Κατά την διάκριση των ουσιαστικών ενδίκων βοηθημάτων – η διάκριση μεταξύ προσφυγής και αγωγής στο παράδειγμα της επανάσκησης

ββ) Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ρύθμισης των φορολογικών εν γένει διαφορών

γ) Δυσχέρειες του ιδιώτη διαδίκου από την κατά τόπον αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων

4. Ζητήματα της διαδικασίας

4.1. Η κατάθεση του δικογράφου

α) Η κατάθεση του δικογράφου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή

β) Ιδιαίτερες διαδικαστικές απαιτήσεις στις φορολογικές διαφορές

4.2. Οι επιδόσεις

5. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων

5.1. Γενικά

5.2. Οι γενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων

α) Η ικανότητα διαδίκου: Δυσχέρειες του ασκούντος το ένδικο βοήθημα από την οριοθέτηση του ενεργητικά και παθητικά νομιμοποιούμενου διαδίκου – ειδικά οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

αα) Ανασφάλεια δικαίου και άνιση αντιμετώπιση κατά τον προσδιορισμό του ενεργητικά νομιμοποιούμενου διαδίκου

αβ) Ανασφάλεια δικαίου και υπερβολική τυπολατρία κατά τον προσδιορισμό του παθητικά νομιμοποιούμενου διαδίκου

β) Η δικανική ικανότητα

γ) Η δικολογική ικανότητα

δ) Τα αναγκαία στοιχεία του δικογράφου και ο ψόγος αοριστίας του

6. Οι ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως

6.1. Το έννομο συμφέρον

6.2. Η προθεσμία.

7. Από το πεδίο του βασίμου: το ανέλεγκτο της τεχνικής κρίσης της διοίκησης

8.Η δικονομική ισότητα στην προδικασία

8.1. Στοιχεία ανισότητας με βάση την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της διοίκησης

8.2. Στοιχεία ανισότητας με βάση τον κανόνα της αντιμωλικής εκτύλιξης της διαδικασίας

α. Η υποχρέωση ισότιμης ενημέρωση των διαδίκων από το δικαστήριο

αα) Οι κοινοποιήσεις

αβ) O ρόλος του εισηγητή δικαστή

β) Η (μη) ισότιμη υποβολή των στοιχείων και ισχυρισμών των διαδίκων

βα) Η μακρά προαπόδειξη του εννόμου συμφέροντος της αιτήσεως ακυρώσεως

ββ) Τα υπομνήματα

8.3. Η ασύμμετρη συμμετοχή του τρίτου στην ακυρωτική δίκη: η παρέμβαση αποκλειστικά υπέρ του κύρους της πράξης

9. Η δικονομική ισότητα στην κύρια διαδικασία

9.1. Η ερημοδικία

9.2. Η απομείωση των εγγυήσεων προφορικότητας της συζήτησης στην ακυρωτική δίκη

10. Η απόδειξη

10.1. Το δικαίωμα απόδειξης

10.2. Το βάρος απόδειξης

Τα έγγραφα
Η έκθεση απόψεων, ειδικότερα
Οι μάρτυρες
Η (δικαστική) ομολογία
Οι εξουσίες του δικαστή
Τα δαπανήματα της δίκης
Το ευεργέτημα της πενίας

13. H δικαστική αναστολή εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων

14. Τα ένδικα μέσα

15. Το δεδικασμένο

16. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις

17. Η αναδρομική νομοθετική παρέμβαση σε εκκρεμείς δίκες και η ανατροπή δικαστικών αποφάσεων

18. Βασικά συμπεράσματα του Έκτου Κεφαλαίου

EΠΙΛΟΓΟΣ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

1.Η δικονομική ισότητα έναντι του νομοθέτη

2. Η δικονομική ισότητα έναντι του δικαστή

3. Κατακλείδα: Οι εύθραυστες ισορροπίες της δικονομικής ισότητας

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Γλώσσα

Συγγραφέας

Σελίδες

448

ISBN

978-960-892-176-4