Θεραπευτικά Ηλεκτροφυσικά Μέσα Βιοφυσική και Εφαρμογή τους.Τεκμηρίωση στην Κλινική Πράξη

70,00 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-608-079-1

Σελίδες

606

Θεραπευτικά Ηλεκτροφυσικά Μέσα Βιοφυσική και Εφαρμογή τους.Τεκμηρίωση στην Κλινική Πράξη

Περιγραφή

Περιγραφή

Η έκδοση αυτή πλέον προσφέρει μία πλήρως έγχρωμη παρουσίαση σχεδιασμένη για τη μέγιστη ποιότητα, καθαρότητα και ακρίβεια κειμένου και εικόνων. Το βιβλίο έχει ακόμη αναδιοργανωθεί σε πέντε λογικά μ έρη που περιέχουν 21 κεφάλαια. Το Μέρος Ι, Βασικές Γνώσεις, περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Ένα νέο Κεφάλαιο 2, με τίτλο προς μία Τεκμηριωμένη Κλινική Πράξη, εξηγεί το πώς η υιοθέτηση των ερευνητικών δεδομένων μπορεί να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων. Επιπλέον, ένα νέο Κεφάλαιο 5, με τίτλο Αγορά, Ηλεκτρική Ασφάλεια και Συντήρηση, συμπυκνώνει το περιεχόμενο δύο παλαιότερων κεφαλαίων, με τίτλους Αγορά των Θεραπευτικών Ηλεκτροφυσικών Μέσων και Ηλεκτροπληξία, Μέτρα Ασφαλείας και Συντήρηση των Συσκευών που Τροφοδοτούνται από Ηλεκτρική Γραμμή αντίστοιχα. Το Μέρος ΙΙ, Θερμικά Μέσα, περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: Θερμοθεραπεία, Κρυοθεραπεία και Υδροθεραπεία .  Το  κεφάλαιο  που  αφορά τη  θερμοθεραπεία ενσωματώνει πλέον τέσσερα προηγούμενα κεφάλαια, με τίτλους Θερμοφόρες και Παραφινόλουτρα, Ρευστοθεραπεία, Θερμική Αισθητικότητα Δέρματος και Έλεγχος Διακριτικής Ικανότητας Θερμού και Ψυχρού, και Δέρμα και Μέτρηση Θερμοκρασίας Ηλεκτροφυσικών Μέσων. Το Μέρος ΙΙΙ, Ηλεκτρομαγνητικά Μέσα, αποτελείται επίσης από τρία κεφάλαια: Διαθερμία Βραχέων Κυμάτων, Θεραπεία με Laser Χαμηλού Επιπέδου  και  Υπεριώδης  Ακτινοβολία .  Το  Μέρος  IV,  Ηλεκτρικά Μέσα, περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Ένα νέο Κεφάλαιο 13, με τίτλο Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση, ενσωματώνει πλέον δύο παλαιότερα κεφάλαια με τίτλους Θεραπεία με Ρωσικό Ρεύμα και Θεραπεία με Ρεύματα Συμβολής. Το παλαιότερο κεφάλαιο που αφορούσε τη Θεραπεία με Διαδυναμικά Ρεύματα έχει παραλειφθεί λόγω της έλλειψης ερευνητικών δεδομένων που να υποστηρίζουν τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα. Ένα νέο Κεφάλαιο 15, με τίτλο Ηλεκτρική Διέγερση για την Επούλωση και την Επιδιόρθωση των Ιστών, ενσωματώνει δύο παλαιότερα κεφάλαια με τίτλους Θεραπεία με Μικρορεύμα και Θεραπεία με Παλμικό Ρεύμα Υψηλής Τάσης. Το Μέρος V, Μηχανικά Μέσα, περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Ένα νέο Κεφάλαιο 21, με τίτλο Εξωσωματική Θεραπεία με Κρουστικά Κύματα, έχει προστεθεί για να καλύψει την πιο πρόσφατη μηχανική πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων των μαλακών μορίων.

Οι αναθεωρημένες Μελέτες Περιπτώσεων πλέον βασίζονται στις έννοιες της βιβλιογραφικά τεκμηριωμένης κλινικής πράξης, στο μοντέλο της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργίας, Αναπηρίας και Υγείας (ICF) και της δομημένης φόρμας αναφοράς (υποκειμενικά ευρήματα , αντικειμενικά ευρήματα , αξιολόγηση και πλάνο)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ I         ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   1

1       ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΚΑ  ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ    3

2       ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    9

3       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ    19

4       ΠΟΝΟΣ ΛΟΓΩ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ    41

5       ΑΓΟΡΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    71

6       ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ    83

ΜΕΡΟΣ II       ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΕΣΑ   91

7       ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ    93

8       ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ    129

9       ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ    159

ΜΕΡΟΣ III          ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ   189

10       ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ    191

11       ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LASER ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ    219

12       ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ    249

ΜΕΡΟΣ IV         ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΣΑ   275

13       ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ    277

14       ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΝΕΥΡΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ    321

15       ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ    347

16       ΙΟΝΤΟΦΟΡΗΣΗ    371

ΜΕΡΟΣ V       ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ   401

17       ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΈΛΞΗ    403

18       ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ    423

19       ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ    449

20       ΥΠΕΡΗΧΟΙ    463

21       ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ    499

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ    519

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ    583

Δείτε δείγμα του βιβλίου Θεραπευτικά Ηλεκτροφυσικά Μέσα Βιοφυσική και Εφαρμογή τους.Τεκμηρίωση στην Κλινική Πράξη

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-608-079-1

Σελίδες

606