ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

17.70

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-449-589-4

Pages

336

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Περιγραφή

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος για την πρόσληψη σε μόνιμη θέση στο δημόσιο, για το νέο καθεστώς μερικής απασχόλησης, καθώς και για τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λπ.) σε όλους τους κλάδους του δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, καθώς με τις διατάξεις του «προσοντολογίου» η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για όλες τις ειδικότητες μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στον Οδηγό αναλύονται με σαφήνεια οι όροι κατάταξης των υποψηφίων και ο υπολογισμός των μορίων για κάθε κατηγορία, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι αλλαγές που επέφερε στις προσλήψεις ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, τα πλεονεκτήματα των πολυτέκνων και των τριτέκνων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-449-589-4

Pages

336