Προσφορά

Ξενοδοχειακή ψυχαγωγία και άθληση Out of stock

19,80 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-351-267-2

Pages

240

share
Share via Viber

Ξενοδοχειακή ψυχαγωγία και άθληση Out of stock

Περιγραφή

Περιγραφή

Μέθοδοι ανθρώπινης προσέγγισης των τουριστών κατά τη διάρκεια της διαμονής στο ξενοδοχείο. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο – αισθητικά και συναισθηματικά – περιβάλλον. Ένα βιβλίο – εργαλείο που συμβάλλει στην παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής στις διακοπές.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1ο
1.1 Η ΨΥΧΑ­ΓΩ­ΓΙΑ ΚΑΙ Η Α­ΘΛΗ­ΣΗ ΣΤΟ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΟ 21
1.1.1 ΨΥΧΑ­ΓΩ­ΓΙΑ 21
1.1.2 Α­ΘΛΗ­ΣΗ 23
1.1.3 ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ 24
1.1.4 ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΟ ΠΡΟ­Ϊ­ΟΝ ΚΑΙ HOTEL CLUBS 25
1.1.5 Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 26
1.1.6
ΒΑ­ΣΙ­ΚΑ ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΑ ΤΩΝ
ΚΑ­ΛΟ­ΚΑΙ­ΡΙ­ΝΩΝ HOTEL CLUBS 29

1.2 HOTEL ANIMATION MARKETING 30
1.2.1

Ο ΜΗΧΑ­ΝΙ­ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ Α­ΠΟ­ΤΕ­ΛΕ­ΣΜΑ­ΤΑ
Ι­ΚΑ­ΝΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ Α­ΝΑ­ΓΚΩΝ 33
1.2.2 ΠΡΟ­Ϊ­Ο­ΝΤΑ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 35
1.2.3 ΟΙ Υ­ΠΟΣΧΕ­ΣΕΙΣ ΤΟΥ CLUB 40
Κεφάλαιο 2ο
2.1 ΤΟ ΠΛΑΙ­ΣΙΟ ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΗΣ
ΨΥΧΑ­ΓΩ­ΓΙΑΣ ΚΙ Α­ΘΛΗ­ΣΗΣ 45

2.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙ­ΣΙO­Υ ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ
ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΗΣ ΨΥΧΑ­ΓΩ­ΓΙΑΣ ΚΙ Α­ΘΛΗ­ΣΗΣ 46
2.2.1 ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΑ ΚΙ­ΝΗ­ΤΡΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 48
Οι υ­λι­κές α­νά­γκες των πε­λα­τών
του hotel club 49
Η πε­ρί­θαλ­ψη στο hotel club 49

Δη­μιουρ­γι­κή α­ξιο­ποί­η­ση του χρό­νου
των δια­κο­πών 50
Η ζω­ή στη φύ­ση 50
Ε­ναλ­λα­γή πα­ρα­στά­σε­ων στο hotel club 51
Η ξε­κού­ρα­ση των πε­λα­τών του hotel club 51
Η α­νά­γκη για γνώ­σεις 52
Η α­πο­φυ­γή της ρου­τί­νας στο hotel club 52
2.2.2 ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙ­ΚΗ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΗ ΤΗΣ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΗΣ
ANIMATION 52
Α­νά­πτυ­ξη των αν­θρω­πί­νων σχέ­σε­ων
στο hotel club 53
Α­πο­φυ­γή κα­τα­πί­ε­σης των πε­λα­τών του
club στα πλαί­σια της κοι­νω­νι­κής του
ορ­γά­νω­σης 53
Οι κοι­νω­νι­κοί ρό­λοι στο hotel club 54
Η σε­ξουα­λι­κό­τη­τα στο hotel club 55
Η κοι­νω­νι­κή κα­τα­ξί­ω­ση των πε­λα­τών
του hotel club 56
Η α­πο­φυ­γή του stress στο hotel club 57
Η α­νά­γκη γι α­πο­φυ­γή των δι­λημ­μά­των
και της τα­χύ­τη­τας ζω­ής 57
Η α­πο­φυ­γή υ­πεν­θύ­μι­σης προ­του­ρι­στι­κών
προ­βλη­μά­των 58
Η α­πο­φυ­γή σχέ­σε­ων με το χρή­μα στο
hotel club 58
2.2.3 TO ΚΛΙ­ΜΑ ΤΗΣ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 59

2.3 Η Υ­ΠΟ­ΔΟ­ΜΗ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 61

2.4
ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΙ­ΚΟ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΜΕ­ΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑ­ΡΟΧΗ
Α­ΘΛΗ­ΣΗΣ & ΔΙΑ­ΣΚΕ­ΔΑ­ΣΗΣ 61
Κεφάλαιο 3ο
3.1 Η ΨΥΧΑ­ΓΩ­ΓΙΑ ΣΤΑ HOTEL CLUBS 67
3.1.1 ΨΥΧΑ­ΓΩ­ΓΙ­ΚΕΣ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΕΣ ΤΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 68
Δη­μιουρ­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. 68
Κοι­νω­νι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες 68
Εκ­παι­δευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες 69
Δρα­στη­ριό­τη­τες πε­ρι­πέ­τειας 69
Δρα­στη­ριό­τη­τες η­ρε­μί­ας κι αυ­το­συ­γκέ­ντρω­σης 69

3.2 ΕΡ­ΓΑ­ΛΕΙΑ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΗΣ ΨΥΧΑ­ΓΩ­ΓΙΑΣ 70
3.2.1 ΚΑ­ΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 70
Γλυ­πτι­κή – Ζω­γρα­φι­κή 72
Φω­το­γρα­φί­α – Βι­ντε­ο­σκό­πη­ση 72
Μου­σι­κή 73
Το έρ­γο των disc jockeys 74
Χο­ρός 76
Θέ­α­τρο 77
Σε­νά­ρια κα­τάλ­λη­λα για τη ξε­νο­δο­χεια­κή animation 78
Κω­μω­δί­ες 79
Θεά­ματα 80
Happening 81
Παι­χνί­δια 82
Ο μύ­θος 84
Δια­γω­νι­σμοί 85
Κεφάλαιο 4ο
4.1 Η Α­ΘΛΗ­ΣΗ ΣΤΑ HOTEL CLUBS 89
4.1.1 Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΣΜΟΣ 89
Α­θλη­τι­σμός και σώ­μα 91
Α­θλη­τι­σμός και ψυ­χή 92
Α­θλη­τι­σμός και υ­γεί­α 93
4.1.2 Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΚΕΣ ΤΑ­ΚΤΙ­ΚΕΣ 94
Α­σκή­σεις 94
Α­γω­νί­σμα­τα 95
Α­θλη­τι­κά παι­χνί­δια 95
4.1.3 Η ΠΟ­ΣΟ­ΤΗ­ΤΑ ΤΟΥ Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΚΟΥ ΕΡ­ΓΟΥ 96
Εν­δεί­ξεις ε­φαρ­μο­γής υ­περ­βο­λι­κού έρ­γου 97
4.1.4 Η ΚΑ­ΛΗ Α­ΝΑ­ΠΝΟ­Η 98
4.1.5 Ο ΤΕΧΝΙ­ΚΟΣ ΣΚΟ­ΠΟΣ 98
4.1.6 ΤΟ ΕΝ­ΔΙΑ­ΦΕ­ΡΟΝ 99
4.1.7 ΤΟ Α­ΠΟ­ΤΕ­ΛΕ­ΣΜΑ 99
4.1.8 Η ΘΕ­ΤΙ­ΚΗ ΚΑ­ΘΟ­ΔΗ­ΓΗ­ΣΗ 100
4.1.9 Η ΠΕ­ΡΙΕΡ­ΓΕΙΑ 100
4.1.10 Η ΠΡΟ­ΘΕΡ­ΜΑΝ­ΣΗ 100
4.1.11 Α­ΠΟ­ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ 101
4.1.12 Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥ­ΛΟ 101
4.1.13 Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕ­Α­ΜΑ 102
4.1.14 Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩ­ΡΟΣ 102
4.1.15 ΣΥ­ΝΗ­ΘΕΙΣ Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΚΕΣ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΕΣ
ΣΤΑ ΚΑ­ΛΟ­ΚΑΙ­ΡΙ­ΝΑ HOTEL CLUBS 102
4.1.16 Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΚΕΣ Ε­ΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕΙΣ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ 104
Κεφάλαιο 5ο
5.1 ΔΙΑ­ΚΡΙ­ΣΕΙΣ ΤΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 109
5.1.1 Ε­ΝΕΡ­ΓΗ­ΤΙ­ΚΗ ΚΑΙ ΠΑ­ΘΗ­ΤΙ­ΚΗ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 109
5.1.2 ΤΟ ΣΟ­ΒΑ­ΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Α­ΣΤΕΙΟ ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΟ
ΤΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 112
Χιού­μορ: το κύ­ριο συ­στα­τι­κό μεί­ω­σης
της σο­βα­ρό­τη­τας της animation 113
5.1.3 ΓΝΩ­ΣΤΕΣ ΚΑΙ Α­ΓΝΩ­ΣΤΕΣ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΕΣ
ΤΩΝ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 116
Κεφάλαιο 6ο
6.1 ANIMATEURS 121
6.1.1 ΙΕ­ΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ANIMATEURS 122
Διευθυντής animation 122
Υ­πεύ­θυ­νος ψυ­χα­γω­γι­κών δρα­στη­ριο­τή­των 122
Υ­πεύ­θυ­νος μου­σι­κής. Μusic animateur 123
Υ­πεύ­θυ­νος καλ­λι­τε­χνι­κών δρα­στη­ριο­τή­των 123
Υ­πεύ­θυ­νος παι­χνι­διών, happenings
και γε­νι­κής animation 123
Υ­πεύ­θυ­νος α­θλη­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των 123
Υ­πεύ­θυ­νος παι­δι­κής ψυ­χα­γω­γί­ας 124
Υ­πεύ­θυ­νος εκ­δρο­μών 124
6.1.2 Ι­ΚΑ­ΝΟ­ΤΗ­ΤΕΣ ΤΩΝ ANIMATEURS 125
6.1.3
ΤΟ 14ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ANIMATEURS 126
6.1.4
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ANIMATEURS 128
6.1.5 ΟΙ ΣΧΕ­ΣΕΙΣ ΤΩΝ ANIMATEURS ΜΕ ΤΟ CLUB 130

6.2 Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝIMATEURS 132

6.3 Ε­ΠΙ­ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ 133

6.4 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ Ε­ΞΟΥ­ΣΙΑ ΤΩΝ ANIMATEURS 140
6.4.1 Ι­ΔΙΑΙ­ΤΕ­ΡΟ­ΤΗ­ΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡ­ΓΟΥ ΤΩΝ ANIMATEURS 141

6.5 Ο­ΜΑ­ΔΕΣ ΠΕ­ΛΑ­ΤΩΝ ΣΤΗ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ­ΚΗ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 142
6.5.1 ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΑ ΤΗΣ Ο­ΜΑ­ΔΑΣ. 142
Ο animatuer σαν ηγέτης της ομάδας 145
Οι λει­τουρ­γί­ες των ο­μά­δων της animation 148
Η λειτουργία της παραγωγής 148
Η λειτουργία της διευκόλυνσης 149
Η λειτουργία της διευκρίνησης 149
6.5.2 Ο­ΜΑ­ΔΕΣ ΠΕ­ΛΑ­ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝIMATEURS 150
6.5.3 ΤΟ ΕΡ­ΓΟ ΤΩΝ ANIMATEURS ΣΤΗΝ
Α­ΦΙ­ΞΗ ΚΑΙ Α­ΝΑΧΩ­ΡΗ­ΣΗ ΤΩΝ ΠΕ­ΛΑ­ΤΩΝ 150
6.5.4 ΤΟ ΕΡ­ΓΟ ΤΩΝ ANIMATEURS ΚΑ­ΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡ­ΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΩΝ ΤΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 152

6.6 ΣΧΕ­ΔΙΑ­ΣΜΟΣ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΑΣ 154
Κεφάλαιο 7ο
7.1 ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΑ ΚΑΙ ΠΑ­ΡΟΥ­ΣΙΑ­ΣΗ ΤΗΣ ANIMATION 161

7.2 ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΙ­ΣΜΟΣ ΤΟΥ HOTEL CLUB 161
7.2.1 Η­ΜΕ­ΡΗ­ΣΙΟ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΤΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 162
Προ­ϋ­πο­θέ­σεις 162
Στρα­τη­γι­κή 163
Πο­ρεί­α – τα­κτι­κές 165
Πα­ρά­δειγ­μα η­με­ρη­σί­ου προ­γράμ­μα­τος
της animation 167
Επεξηγήσεις – περιγραφή δραστηριοτήτων
του προγράμματος 167
7.2.2 NIGHT CLUB & ANIMATEURS 169
7.2.3 Α­ΞΙΟ­ΛΟ­ΓΗ­ΣΗ – Ε­ΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟΣ 171
7.2.4 ΑΛ­ΛΟ Ε­ΝΑ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΤΩΝ ANIMATEURS 172
7.2.5 ΤΟ 14Η­ΜΕ­ΡΟ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ 173
7.2.6 ΜΑ­ΘΗ­ΜΑ­ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ­ΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ­ΓΩ­ΝΙ­ΣΜΟΙ
ΣΤΟ CLUB 174
Παι­χνί­δια πα­ντο­μί­μας 174
Παι­χνί­δια ε­ρω­τή­σε­ων 178
Παι­χνί­δια στο μπαρ 182
Παι­γνιώ­δεις φάρ­σες 186
Χερ­σαί­α α­θλη­τι­κά παι­χνί­δια 188
Παι­χνί­δια στο ύ­παι­θρο 190
Παι­χνί­δια στο νε­ρό 193
Παι­χνί­δια στο night club 196
Χο­ρευ­τι­κά παι­χνί­δια γνω­ρι­μί­ας 201
7.2.7 Ε­ΟΡ­ΤΑ­ΣΤΙ­ΚΕΣ ΒΡΑ­ΔΙΕΣ (PARTIES) 204
Βρα­δυ­νά θε­ά­μα­τα 205
7.2.8 ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΕΚ­ΔΡΟ­ΜΩΝ 206
Κεφάλαιο 8ο
8.1 ΕΙ­ΔΙ­ΚΑ ΘΕ­ΜΑ­ΤΑ ΠΟΥ Α­ΦΟ­ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ANIMATION 213
8.2 ΠΑΙ­ΔΙ­ΚΗ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ – ΜΙ­ΝΙ CLUB 214
8.3 Υ­ΠΕ­ΡΗ­ΛΙ­ΚΕΣ 218
8.4 Η Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ ΣΕ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙ­ΜΕ­ΡΙ­ΝΩΝ ΔΙΑ­ΚΟ­ΠΩΝ 219
8.5 ANIMATION ΚΡΟΥΑ­ΖΙΕ­ΡΟ­ΠΛΟΙΩΝ 220
8.6 ANIMATION ΣΥ­ΝΕ­ΔΡΩΝ 220
8.7 ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ Ε­ΛΑ­ΦΡΑ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΑ ANIMATION 221
8.8 ΞΕ­ΝΟ­ΔΟΧΕΙΑ ΧΩ­ΡΙΣ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΜΕ­ΝΗ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 222
8.9 ΕXTREME SPORTS 224
8.10 Η ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 229
8.11 Ε­ΘΝΟ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΕΣ ΔΙΑ­ΦΟ­ΡΕΣ 229
8.12 ΠΡΟ­ΒΛΗ­ΜΑ­ΤΑ ΣΤΟ ΘΕ­ΣΜΟ ΤΗΣ Α­ΝΙ­ΜΑ­ΤΙΟΝ 230

Ε­πίλογος 233
Βιβλιογραφία 235

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-351-267-2

Pages

240