Προσφορά

Προπόνηση αντοχής σε όλα τα αθλήματα και τις ηλικίες

Θεωρητικές βάσεις, Μεθοδολογία, Καθοδήγηση, ρύθμιση της προπόνησης

7,90 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-030-4

Pages

242

Προπόνηση αντοχής σε όλα τα αθλήματα και τις ηλικίες

Περιγραφή

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο, με τη θεματική του, απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους καθυγητές φυσικής αγωγής, στους φοιτητές φυσικής αγωγής, στους προποχητές και σε όλους όσους ενδιαφέρονιαι για την έγκυρη γνώση που αφορά ιην προπόνηση ανιοχής. Αρχικά πρέπει να ανα­φερθούν οι προπονητικες πρακτικές που χρησιμοποιούνιαι καθώς και οι βιολογικές βάσεις, ενώ σιη συνέχεια παραθέτονται στοιχεία για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη ρύθμιση ιης προπόνησης αντοχής, τόσο στο μαζικό αθληιισμό, όσο και στον αθλητισμό επιδόσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
1. Εισαγωγή στην ορολογία της προπονητικής
Βασικές έννοιες της προπονητικής
Αρχές της προπόνησης
2. Χαρακτηρισμός της φυσικής ικανόιητας της αντοχής
Μορφές κόπωσης
Αποστολή της αντοχής
Η αντοχή ως στοιχείο της φυσικής κατάστασης
Ορισμός της αντοχής
3. Διάρθρωση της αντοχής
Δυνατότητες διαχωρισμού
Τοπική και γενική αντοχή
Αερόβια και αναερόβια αντοχή
Δυναμική και στατική αντοχή
Αντοχή μικρού χρόνου, αντοχή μεσαίου χρόνου, αντοχή μακρού χρόνου
Ικανότητες αντοχής σε εξάρτηση από τους επικρατέστερους παράγοντες
επιρροής
Βασική αντοχή και ειδική αντοχή
4. Αθλητικές – βιολογικές βάσεις του συμπλέγματος αντοχή
Παραγωγή ενέργειας στα μυϊκά κύτταρα
Αποθήκες ενέργειας
Κεντρικός ρόλος της διάσπασης του ΑΤΡ
Αναερόβιος ενεργειακός μεταβολισμός
Αερόβιος ενεργειακός μεταβολισμός
Η σημασία των ενζύμων και των ενεργειακών υποστρωμάτων
Εντάσεις επιβάρυνσης και ενεργειακή εξασφάλιση
Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max.)
Παράγοντες επιρροής
Απόλυτη VO2 max. και σχετική Ο2 max. μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
Προδιαθεσική και εξαρτημένη από τηv ηλικία εξέλιξη
Τυπικές τιμές για τα διάφορα αθλήματα
Δυνατότητες ανάπτυξης της αερόβιας ικανότητας μέσω της προπόνησης
Έλλειμμα οξυγόνου, steady-state οξυγόνου και χρέος οξυγόνου
Αερόβιο κατώφλι, αναερόβιο κατώφλι, αερόβια-αναερόβια μετάβαση
Τύποι μυϊκών ινών
Χαρακτηρισμός
Κατανομή των τύπων των μυϊκών ινών
Προπονητές προσαρμογές
Νευρο-ορμονική ρύθμιση
Φυτικό νευρικό σύστημα
Σχετικές ορμόνες
Αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας
Θερμορύθμιση και ποσότητα ηλεκτρολυτών και νερού
Λειτουργία του νευρομυϊκού συστήματος
5. Η αντοχή από τηv άποψη της προπόνησης
Διαχωρισμός της αντοχής σύμφωνα με τις μορφές και ιούς τύπους
Βασική αντοχή Ι
Βασική αντοχή II
ʼκυκλη βασική αντοχή (ακ. Β.Α.)
Αντοχή μικρού χρόνου (Α.ΜΙΧ, 35 sec-2 min)
Αντοχή μεσαίου χρόνου (Α.ΜΕ.Χ., 2-10 min)
Αντοχή στην ταχύτητα, αντοχή στη δύναμη
Αντοχή μακρού χρόνου (Α.ΜΑ.Χ. > 10 min)
Αντοχή μακρού χρόνου II (Α.ΜΑ.Χ. II 35-90 min)
Αντοχή μακρού χρόνου III (A.MA.X. III 90 min-6 ώρες
Αντοχή μακρού χρόνου IV (Α.ΜΑ.Χ. IV > 6 ώρες)
Η σπουδαιότητα των τύπων αντοχής στους διάφορους τομείς του
αθλητισμού και τα αθλήματα
6. Μεθοδική της προπόνησης αντοχής 116
Βασικές μέθοδοι
Μέθοδοι διάρκειας
Διαλειμματικές μέθοδοι
Επαναληπτικές μέθοδοι
Αγωνιστική μέθοδος ή μέθοδος ελέγχου
Ειδικές μέθοδοι
Μέτρια μέθοδος διάρκειας
Έντονη μέθοδος διάρκειας
Εναλλασσόμενη μέθοδος διάρκειας
Μέτρια διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μακρού χρόνου
Μέτρια διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μεσαίου χρόνου
Έντονη διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μικρού χρόνου
Έντονη διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης ακραία μικρού
χρόνου
Επαναληπτική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μακρού χρόνου
Επαναληπτική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μεσαίου χρόνου
Επαναληπτική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μικρού χρόνου
Αγωνιστική μέθοδος
Συμπληρωματικά μεθοδικά μέτρα
Υψομετρική προπόνηση
Εφαρμογή δυσκολότερων συνθηκών
Προπονητικές μέθοδοι για τους διάφορους τύπους αντοχής
Προπόνηση της βασικής αντοχής 1
Η Βασική αντοχή Ι στην προπόνηση για την προαγωγή της υγείας
Ελάχιστο προπονητικό ερέθισμα στην προπόνηση με στόχο την προαγωγή
της υγείας
Εποικοδομητικά προγράμματα
Ευνοϊκό πρόγραμμα προπόνησης για την προαγωγή της υγείας
Η Βασική αντοχή Ι στον αθλητισμό επιδόσεων
Προπόνηση της βασικής αντοχής II
Προπόνηση της άκυκλης Βασικής αντοχής
Προπόνηση των ειδικών τύπων αντοχής (αντοχή μικρού, μεσαίου και
μακρού χρόνου (Ι-ΙV)
7. Καθοδήγηση και ρύθμιση της ικανότητας απόδοσης στην αντοχή
Γενικά για τηv καθοδήγηση της απόδοσης
Τεστ για την αξιολόγηση της ικανότητας απόδοσης στην αντοχή
Μη εξειδικευμένα αθλητιατρικά εργαστηριακά τεστ
Ειδικά τεστ αγωνιστικού χώρου
Περιοχές έντασης της προπόνησης αντοχής
Έλεγχος της προπονητικής επιβάρυνσης
Τεστ ταχύτητας ανασύνθεσης του γλυκογόνου
Καθορισμός επιπέδων της ουρίας και της φωσφοκρεατινάσης (CK) από
τον ορό του αίματος
Προσδιορισμός κατεχολαμινών
Καθορισμός αμμωνίας στο αίμα
Καθορισμός ηλεκτρολυτών
Αυτοέλεγχος των αθλητών
Χρόνοι αποκατάστασης και υποστηρικτικά μέτρα αποκατάστασης
Χρόνοι προσαρμογής ως προς την περιοδικότητα και κυκλικότητα
της προπόνησης
Καταγραφή προπονητικών δεδομένων
8. Προπόνηση αντοχής στην παιδική και νεανικά ηλικία
Βαθμίδες ηλικίας
Βιολογικές προϋποθέσεις για τηv αερόβια ικανότητα απόδοσης
στην αντοχή,
Βιολογικές προϋποθέσεις για την αναερόβια ικανότητα απόδοσης
στην αντοχή
Προπονητικές επιβαρύνσεις
Στο σχολικό αθλητισμό
Στο σωματειακό αθλητισμό
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-030-4

Pages

242