Προσφορά

Μάθηση μέσω κίνησης

Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκαπιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής στην Ειδική Παιδαγωγική

16,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-839-609-3

Pages

192

Μάθηση μέσω κίνησης

Περιγραφή

Περιγραφή

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου προέκυψε αρχικά από την προσπάθεια κάλυψης των διδακτικών αναγκών αντίστοιχου μαθήματος στο Πανεπιστήμιο. Στην πορεία συγκεντρώθηκε υλικό και βιβλιογραφία για μια ενότητα της Ειδικής Παιδαγωγικής, την Ψυχοκινητική, προκειμένου να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό της βιβλιογραφίας, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Το σχολείο, πέρα από την προαγωγή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, θα πρέπει να αποτελεί ένα χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας για κάθε παιδί, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η ”ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του”. Η γνώση των κινητικών και σωματικών δυνατοτήτων είναι σημαντική όχι μόνο για το παιδί αλλά και για την/τον εκπαιδευτικό, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας (λεκτική και μη λεκτική) και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής διερευνήθηκαν ενότητες του χώρου της Γενικής και της Ειδικής Παιδαγωγικής και ειδικότερα η σχέση μάθηση – περιβάλλον – κίνηση. Καθώς η θεωρία στηρίζει την πράξη και η πράξη με τη σειρά της επιβεβαιώνει τη θεωρία, γίνεται αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση των σημερινών δεδομένων της ψυχοκινητικής αγωγής στην Ειδική Παιδαγωγική. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία πρακτική πρόταση εφαρμογής εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων σχετικών με την ψυχοκινητική αγωγή. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης, σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, σε γονείς αλλά και σε κάθε ειδικότητα που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αρχές της Ψυχοκινητικής αγωγής.

Περιεχόμενα
Ευχαριστίες
Πρόλογος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
– Μάθηση και κίνηση
Η ανάπτυξη του παιδιού
Η έννοια της μάθησης
Σχέση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
Η σωματο-αισθητηριακή μάθηση
Βασικές αρχές και στάδια ανάπτυξης των (ψυχο)κινητικών δεξιοτήτων
– Ψυχοκινητική αγωγή
Αντικείμενο και σκοποί της ψυχοκινητικής αγωγής
Διαφοροποίηση της ψυχοκινητικής αγωγής από άλλες προσεγγίσεις
Η ψυχοκινητική προσέγγιση του B. Aucouturier
Διερεύνηση του ψυχοκινητικού τομέα Ενότητες του ψυχοκινητικού τομέα
Η ψυχοκινητικότητα και οι άλλοι τομείς ανάπτυξης
Το πλαίσιο της ψυχοκινητικής αγωγής
– Σχεδιασμός προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής
Σχεδιασμός και οργάνωση ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων
Διδακτική μεθοδολογία
Διδακτικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής
Μεθοδολογία
Υλικά και μέσα ψυχοκινητικής αγωγής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
– Ψυχοκινητικές διαταραχές και εκπαίδευση
Εκπαιδευτική αξιολόγηση των ψυχοκινητικών διαταραχών
Στρατηγικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης και προσαρμογής
Το φάσμα των ψυχοκινητικών διαταραχών
– Θεραπευτικές προσαρμογές στη σχολική τάξη
Εκπαιδευτικές προτάσεις μέσα από την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Το θεωρητικό υπόβαθρο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
Οι βάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η οργάνωση της θεραπευτικής παρέμβασης Περιβαλλοντικές προσαρμογές στη σχολική τάξη
Η σημασία των αισθητηριακών εμπειριών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η μέθοδος Snoezelen
Προσαρμογή αισθητηριακών εμπειριών στη σχολική τάξη
– Προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής
Ομαδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής
Γνωστικό σχήμα του σώματος
Αμφιπλευρικότητα
Λεπτή κινητικότητα
Ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής
Αμφιπλευρικότητα
Αντίληψη και οργάνωση του χρόνου και του ρυθμού
Προγράμματα ψυχοκινητικής και μουσικής αγωγής
Ψυχοκινητικά παιχνίδια
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Ξενόγλωσση

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-839-609-3

Pages

192