ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΕΠ

34,08 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-759-140-2

Pages

551

ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΕΠ

Περιγραφή

Περιγραφή

Το «ΛΕΞΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ» απευθύνεται κυρίως και κατ’ εξοχήν παιδευτικούς εκείνους που προετοιμάζονται να διαγωνιστούν και να υψηλές επιδόσεις στη Δεύτερη Θεματική Ενότητα: « ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» του Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.για τους εκπαιδευτικούς, Ακόμα είναι ένα άριστο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και των τεσσάρων βαθμίδων της εκπαίδευσης (προσχολικη πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), επιπλέον είναι ένα πληρης βιβλίο για τους σχολικούς ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, τους κοινωνικούς λει τουργούς και γενικά για όλους εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τι να διδάσκουν σε δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στρατιωτικές σχολές και ΙΕΚ, σεμινάρια κλπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
AGAZZI ROSA
– Ακτιβισμός
Αγραμματοσύνη
– Αναλφαβητισμός
Ακτιβισμός
– Rosa Agazzi, — Σχολεία Νέα — Decroly μέθοδος — Ευέλικτη ζώνη
Αλγόριθμος
– Πρόγραμμα
– Μηχανή διδασκαλίας (teaching
machine)
Αλληλεπίδραση
Αλληλοδιδασκαλία
– Διδακτικά βοηθήματα — Διδακτικές μέθοδοι
Αλφαβητάριο
Αλφαβητισμός μορφωτικός
– Αναλφαβητισμός – Ανάγνωση
Αλφάβητο
– Σχολείο
ʼλω (φαινόμενο της-)
– Πυγμαλίωνα (φαινόμενο του -) — Αυτοεκπληρούμενη προφητεία
Ανάγνωση (μάθηση της -)
Ανάγνωση (δυσκολίες -)
– Δυσλεξία
Ανάδραση / ανατροφοδότηση
– Feedback
Ανακάλυψη
– Διδακτικές προσεγγίσεις
Αναλυτική • Συνθετική μέθοδος
– Ανάγνωση
– Διδακτικές μέθοδοι
– Ολική ή ολιστική μέθοδος
Αναλφαβητισμός
– Αγραμματοσύνη
– Εκπαίδευση διαρκής / διά βίου
– Αλφαβητισμός
Αναφορικός λόγος
– Εκπαίδευση διαρκής / διά βίου — Κατευθυντικός λόγος
Αναχρονία
– Αλγόριθμος
– Εκπαίδευση προγραμματισμένη
Αντιαυταρχισμός
– Εξουσία
Αξιολόγηση
– Γλώσσα (αξιολογική διαδικασία της -)
Αξιολόγηση δυναμική
– Σύστημα
Αξιολόγηση (μέσα έκφρασης -)
Αξιολόγηση (τεχνικές -)
Απαγωγή-παραγωγή
– Επαγωγή
Αποδοτικότητα
– Αποτελεσματικότητα
Αποκλίνουσα σκέψη
– Δημιουργικότητα
Αποκλίνουσες – Συγκλίνουσες ερωτήσεις
– Μάθηση
Αποτέλεσμα
Αποτελεσματικότητα
– Αποδοτικότητα
Αποτυχία
– Πυγμαλίωνα (φαινόμενο του -)
– Αυτοεκπληρούμενη προφητεία
– Ματαίωση
Αρχαία Ελληνική γλώσσα (διδακτική της -)
Ατλαντας
– Διδακτικά βοηθήματα
Ατομικευμένη ή εξατομικευμένη διδασκαλία
– Διδασκαλία
Αυτενέργεια
– Μάθηση
– Μάθηση και παραγωγική σκέψη
– JohnDewey
– Δημιουργικότητα
Αυτοαξιολόγηση
Αυτοδίδακτος
Αυτοδιορθωτής
– Πληροφορία
– Μηχανή διδασκαλίας
– Μάθηση
– Προγραμματισμός με Η/Υ.
Αυτοεκπληρούμενη προφητεία
– Πυγμαλίωνα (φαινόμενο του -) — ʼλω (φαινόμενο της -)
Αυτοματισμός
– Σννήθεια
– Ψνχοκινητική
Αυτόματο (ρομπότ)
– Μάθηση (ιστορία της -)
Αφήγηση
Αφομοίωση
– Προσαρμογή

.
BENDER (σχήματα της -)
Βιβλιοθήκη
Βραβείο

– Ποινές
– Έπαινος
Braille (αλφάβητο του-)

ΓΛΩΣΣΑ
– Επικοινωνία
– Επικοινωνία διαπροσωπική
Γλώσσα (αξιολογική διαδικασία της -)
Γλώσσα ελληνική (διδακτική της -)
Γλώσσα ελληνική
(διδακτική προσέγγιση της -)
– Ανάγνωση
– Γραφή
– Ολική ή ολιστική μέθοδος
Γλώσσα ελληνική
(διδασκαλία της – σε αλλοδαπούς)
Γλώσσα ελληνική (διδασκαλία της- σε μαθητές
με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες)
Γλώσσα
(μέσα και μορφές αξιολόγησης της -)
– Αξιολόγηση (μέσα έκφρασης της -)
Γλώσσα ξένη (διδασκαλία της -)
– Γλώσσα — Μάθηση
Γλωσσική εκπαίδευση
– Ανάγνωση — Γλώσσα — Γραφή
Γλωσσικό εργαστήρι
– Διδακτικά βοηθήματα
– Πολυμεσικό περιβάλλον ή σύστημα
– Μηχανή διδασκαλίας (teaching machines)
Γλωσσολογία
– Γλωσσική εκπαίδευση
Γνώσεις και δεξιότητες
Γραφή
– Bender (σχήματα) — Πραξιγνωσία

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
– Διδασκαλικό λειτούργημα
-Διαφοροποιημένη διδακτική
Δεικτική μορφή διδασκαλίας-εκτέλεση
– Επίδειξη
Decroly μέθοδος
– Ακτιβισμός —ΣχολείαΝέα — Ενδιαφέρον
Δεξιότητα
– Γνώσεις και δεξιότητες — Ικανότητες – Κλίση
Δημιουργικότητα
Δημιουργικότητα (διδακτική της -)
Διά βίου εκπαίδευση
Διαδικασία
– Μάθηση
Διαθεματική προσέγγιση
Διαπολιτισμική εκπαίδευση (multicultural
education)
– Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Διαπροσωπικές σχέσεις
Διαταραχές της μάθησης
Διαφοροποιημένη διδακτική
– Ενίσχυση
Διαφοροποιημένη ειδική διδακτική
Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική Προσέγγιση
(Pedagogie Differencial
Διδακτικά βοηθήματα
– Αλληλοδιδασκαλία — Πίνακας – Εποπτικότητα
– Οπτικοακουστικά μέσα (συστήματα) — Εποπτικό υλικό Διδακτικές αρχές
Διδακτικές μέθοδοι
– Αλληλοδιδασκαλία
– Γραφή
– Χώρος (αντίληψη του -)
– Ενδιαφέρον
– Ολική ή ολιστική μέθοδος διδασκαλίας
Διδακτικές προσεγγίσεις
Διδακτική ενότητα
Διδακτική μεθοδολογία
Διδακτικό εργαστήρι
-Διδακτικά βοηθήματα – Γλωσσικό εργαστήρι Διδακτικό λογισμικό (software) — Εκπαίδευση και πολυμέσα – Διδακτικά βοηθήματα — Πρόγραμμα
Διδακτικό υλικό
– Διδακτικά βοηθήματα
– Montessori
Διδακτικό υλικό στην ξένη γλώσσα
Διδασκαλία
– Διδακτικές μέθοδοι — Εκπαίδευση – Μάθηση
Διδασκαλικό λειτούργημα
-Δάσκαλος υποστήριξης – Εκπαίδευση και πολιτισμός —Σχολείο
Διόρθωση
– Πληροφορία
– Αυτοδιορθωτής
– Διδακτικό πρόγραμμα
– Προγραμματισμός με Η/Υ
Δομισμός ή εποικοδομισμός
Δυσλεξία

ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Εγχειρίδιο (Manual)
Εικόνα (image)
– Γλώσσα
– Εκπαίδευση και εικόνα
Εικονικός/εικονιστικός
– Εκπαίδευση και εικόνα
– Μάθηση
– Transfer (Μεταβίβαση μάθησης)

Εκπαίδευση

– Πολιτιστικοί φορείς — Οικογένεια -ΜΜΕ
Εκπαίδευση διαρκής/δια βίου
– Αλφαβητισμός — Αναλφαβητισμός
Εκπαίδευση με ίσες ευκαιρίες
Εκπαίδευση και εικόνα
Εκπαίδευση και επιστημονική σκέψη
– Προγραματισμός διδακτικός Εκπαίδευση και μουσική
• Η μέθοδος Jacques-Dalcroze
• Η μέθοδος Orff

• Η μέθοδος Kodaly
• Η μέθοδος Willems
– Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Εκπαίδευση και περιβάλλον
– Χώροι μάθησης —Σχολική αίθουσα – Περιβάλλον
Εκπαίδευση και πολιτισμός
Εκπαίδευση και πολυμέσα
– Πολυμεσικό περιβάλλον ή σύστημα — Διδακτικά βοηθήματα — Οπτικοακουστικά μέσα
Εκπαίδευση προγραμματισμένη
– Αλγόριθμος
Εκπαίδευση στην ιστορία, τη γεωγραφία
και τις κοινωνικές επιστήμες
– Πρόγραμμα διδακτικό (χαρακτηριστι¬κά ενός -) — Κοινωνιολογία (διδακτική της -)
Εκπαίδευση σωματικο-κινητική
Εκπαίδευση ψυχοκινητική
– Ψυχοκινητική
Εκπαίδευση και υγιεινή
Εκπαίδευσης γενικές αρχές
Εκπαίδευσης σκοποί
Εκπαιδευτικός λειτουργός
– Διδασκαλία
– Διδακτικές μέθοδοι
Εκτέλεση
– Δεικτική μορφή διδασκαλίας – εκτέλεση Εμψυχωτής
Ενδιαφέρον
– Ακτιβισμός —DeweyJ.
Ενθάρρυνση
– Μάθηση
Ενόραση
– Μάθηση και παραγωγική σκέψη
– Pestalozzi
– Froebel “Doni” (“δώρα”)
– Δημιουργικότητα
Εξουσία
– Αντιαυταρχισμός
Επαγγελματισμός
– Εκπαιδευτικός λειτουργός
Επαγωγή
– Απαγωγή
– Ερμηνευτική μέθοδος
Έπαινος
– Ενίσχυση
Επίδειξη
– Εκτέλεση
– Δεικτική μορφή διδασκαλίας
Επικοινωνία
– Γλώσσα
– Πληροφορία
– Οπτικοακουστικά μέσα ή συστήματα
Επικοινωνία διαπροσωπική
– Διαπροσωπικές σχέσεις — Μάθημα — Γλώσσα Επικοινωνιακή προσέγγιση
(Communicative approach)
Επιμόρφωση
– Σχολείο
Εποπτικό υλικό
– Διδακτικό λογισμικό (Software)
Εποπτικότητα
– Διδακτικά βοηθήματα

Ερμηνευτική μέθοδος στη διδασκαλία
– Επαγωγή
– Απαγωγή
– Παραγωγή
Ερώτηση
– Αξιολόγηση
Ευέλικτη ζώνη
– Σχολεία Νέα
– Ακτιβισμός
Εφαρμογή
Έφεση
– Ικανότητες
– Κλίση
– Δεξιότητα

ΗΓΕΤΗΣ (ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ)
Herbert J. F
– Δ ιδακτική μεθοδολογία — Διδασκαλικό λειτούργημα
– Εκπαιδευτικός λειτουργός

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
-Σχολείο
– Σχολική αίθουσα
Θρανίο

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (CAPACITY)
– Δεξιότητα
– Κλίση

– Έφεση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
– Αναφορικός λόγος -Διά βίου εκπαίδευση
Claparede Ε
Κλίση
– Ικανότητες
– Δεξιότητα
Κοινωνιόγραμμα
Κοινωνιοεκπαιδευτής
Κοινωνιολογία
(διδακτική του μαθήματος της -)
Κοινωνιομετρία
CURRICULUM
ΛΑΘΟΣ
LOGO
Λογοτεχνία (διδακτική της -)
ΜΑΘΗΜΑ
Μαθηματικά (διδακτική των-)
– Μικροδιδακτική
Μάθηση
– Εκπαίδευση – Προσαρμογή
Μάθηση εξαρτημένη
Μάθηση (ιστορία της-)
Μάθηση και συμπεριφορά
Μάθηση και παραγωγική σκέψη
– Δημιουργικότητα
Μάθηση
(λειτουργία του συναισθήματος στη -)
Μάθηση με αυτορρύθμιση
– Μάθηση με δοκιμή και πλάνη
– Πληροφορία
– Διδακτικές μέθοδοι
– Feedback (ανατροφοδότηση)
– Μάθημα
– Αυτοδιορθωτής
Μάθηση με δοκιμή και πλάνη
Μάθηση με επανάληψη
Μάθηση (παθολογία της -)
– Διδακτικές μέθοδοι – Δυσλεξία
Μάθηση συνεργατική
– Συνεργατική διδασκαλία
– Διδακτικές μέθοδοι
– Ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας
Μάθηση (χαρακτηριστικά της -)
– Μάθηση (ιστορία της -)
– Μνήμη
-Συνήθεια
– Trasfer
– Μάθηση (τεχνικές της -)
Makarenko A.S
– Ακτιβισμός
– Αντιαυταρχισμός
Mastery learning (μέθοδος -)
– Μάθημα
Ματαίωση
– Πυγμαλίωνα (φαινόμενο τον -) Μεθοδολονία

Μέθοδος
– Αλληλοδιδασκαλία —Ακτιβισμός
ΜΜΕ (Διδακτική των -)
– Διδακτικά βοηθήματα
Μεταβίβαση μάθησης
Μεταγλώσσα
Μεταγνώση
– Μάθημα
– Εκπαιδευτικός λειτουργός
– Μνήμη
Μηχανή διδασκαλίας (teaching machine)
– Μικροδιδακτική
– Μάθηση
– Διδακτικά βοηθήματα
– Προγραμματισμός με Η/Υ
Μικροδιδακτική
– Προγραμματισμός
– Σχέδια μαθήματος
Mίμηση

– Μάθηση
– Διδακτικές μέθοδοι
– Τηλεόραση
– ΜΜΕ
Μνήμη (τεχνικές της -)
Μνημοτεχνική
– Μνήμη
– Μνήμη (τεχνικές της -)

Μοντέλα εκπαιδευτικά
– Μοντέλο (λειτουργία του -)
Μοντέλου (λειτουργίες του -)
– Μοντέλα εκπαιδευτικά
Montessori Μ
– Ακτιβισμός
– Σχολεία Νέα
– Ολική ή ολιστική μέθοδος διδασκαλίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
– Οικογένεια Νηπιαγωγείο (γενική και
ειδική διδακτική του -)
Νηπιαγωγείο: “δώρα” του F. Froebel
– Froebel
– Διδακτικές μέθοδοι
Νοητικές ικανότητες – έφεση
– Ικανότητες — Έφεση
Decroly O
Dewey J.
– Σχολεία Νέα — Ενδιαφέρον
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
– Νηπιαγωγείο και οικογένεια — Εκπαίδευση
Ολική ή ολιστική μέθοδος
Ομάδα
– Κοινωνιομετρία
Ομαδοκεντρική μορφή διδασκαλίας
Ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας
Οπτικοακουστικά μέσα (συστήματα)
– Εποπτικό υλικό
– Εποπτικότητα
– Διδακτικά βοηθήματα
– Πολυμέσα
– Εκπαίδευση και εικόνα
Οριζόντια διασύνδεση
– Διαθεματικη προσέγγιση!!
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
– Εκπαίδευση — Διδακτική
Παιδαγωγός
Παιχνίδι
Παράδειγμα
Παραγωγή
(Βλέπε λήμμα Απαγωγή)
Παρότρυνση
– Ενδιαφέρον
– Μοντέλο
– Προγραμματισμός με Η/Υ
Πείραμα
Περιβάλλον
– Εκπαίδευση και Περιβάλλον — Εκπαίδευση και πολιτισμός — Προσαρμογή
Pestalozzi Η
Πίνακας
– Διδακτικά βοηθήματα Πλευρικότητα ή κυριαρχία μιας πλευράς — Πραξιακή νοημοσύνη — Δυσλεξία
Πληροφορία
– Επικοινωνία
– Εξατομικευμένη εκπαίδευση
– Υπερκείμενο
Πληροφορική (διδακτική της -)
– Αλγόριθμος
– Εκπαίδευση και πολυμέσα
– Διδακτικό λογισμικό (Software)
Ποινές

– Βραβείο – Ενθάρρυνση — Ενίσχυση — Μάθηση
Πολιτιστικοί φορείς
– Οικογένεια
– Σχολείο
– Τηλεόραση
– ΜΜΕ
Πολυγλωσσία
Πολυμεσικό περιβάλλον ή σύστημα
– Οπτικοακουστικά μέσα (συστήματα)
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Πορεία διδασκαλίας
Πραξιγνωσία ή πραξιακή νοημοσύνη
Problem solving
Πρόγραμμα
– Διδακτικό λογισμικό Πρόγραμμα διδακτικό
(χαρακτηριστικά ενός -)
Προγραμματισμός
Προγραμματισμός με ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Μαθητικό πρόγραμμα
• Πρόγραμμα διακλαδώσεων
• Πρόγραμμα διακλαδώσεων με άλματα
• Πρόγραμμα τύπου Pressey
– Μάθηση
– Μηχανή διδασκαλίας Προγραμματισμός διδακτικός
(τυπολογίες του)
– Προγραμματισμός
– Προγραμματισμός με Η/Υ
Project διδακτικό (Project method
of teaching)
– Συνθετικές δημιουργικές εργασίες
Projects στη ξένη γλώσσα
– ΣχολείαΝέα
Πρόοδος
Προσαρμογή

– Αφομοίωση
– Συνήθεια
– Ψυχοκινητική
Προσαρμογή και σχολικό περιβάλλον
Προσαρμογή (μηχανισμοί -)
Προσοχή
– Ενδιαφέρον
– Μάθηση (παθολογία της- )
Πυγμαλίωνας (φαινόμενο του -)
– Αλω (φαινόμενο της – )
– Αυτοεκπληρούμενη προφητεία

ROUSSEAU Jean Jacques
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
– Εκπαίδευση και πολυμέσα
Σκοποί της εκπαίδευσης
Software
Σπειροειδες πρόγραμμα
(Spiral Curriculum)
Στόχοι της διδασκαλίας
Στρατηγικές διδασκαλίας
-Διδακτικά προγράμματα
Συγκλίνουσες ερωτήσεις
Συμμετοχική μέθοδος διδασκαλίας
Συμπεριφορά
– Μάθηση
– Εκπαίδευση και κίνηση
Συνελεύσεις γονέων
Συνεργατική διδασκαλία
Συνέχεια (διδακτική της)
Συνήθεια
– Μάθηση
– Οριζόντια διασύνδεση
Συνθετικές δημιουργικές εργασίες
(projects)
– Διδακτικό project
– Εκπαιδευτικά μοντέλα
– Πολιτιστικοί φορείς
Σύστημα
Σχέδια Μαθήματος
Σχολεία Νέα (New Schools)
Σχολείο
Σχολική αίθουσα
ΤΑΞΗ (class)
Τάξη ανοικτή
Ταξινομία/ταξινόμηση
των διδακτικών στόχων
Ταύτιση
Τεχνολογία της εκπαίδευσης
Τηλεόραση
Transfer (μεταφορά της μάθησης) — Μάθηση
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ (Hypertext)
– Εκπαίδευση και πολυμέσα
FEEDBACK (αναδρομικός έλεγχος-ανατροφοδότηση)
– Πληροφορία — Μάθηση -Λάθος -Ανάδραση
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
-Pestalozzi
– Σχολεία Νέα
Χώρος (αντίληψη του -)
– Bender (σχήματα) — Γραφή Χώροι μάθησης
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ψυχοκινητική

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-759-140-2

Pages

551