ΠροσφοράChristmas sale

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

40.00 31.60

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-892-171-9

Pages

318

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Μήπως στην επιτροπή, η οποία έκρινε ορισμένο αίτημα διοικουμένου στο Υπουργείο, στην Νομαρχία ή στην Περιφέρεια συμμετείχε συγγενής, φίλος ή εχθρός προσώπου, που συμμετείχε στην διαδικασία; Μήπως κάποιο μέλος της επιτροπής είχε κρίνει ήδη το αίτημα σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας; Πώς υποβάλλεται η αίτηση εξαίρεσης αυτού του μέλους; Μπορεί να ακυρωθεί και ποια πράξη, επειδή το όργανο δεν απάντησε στην αίτηση εξαίρεσης; Πρόκειται για ορισμένα από τα πολλά ερωτήματα, τα οποία απαντώνται στο βιβλίο. Το βιβλίο αναλύει μία από τις σημαντικότερες αρχές του διοικητικού δικαίου, την αμεροληψία της διοίκησης, η οποία διέπει την δράση όλων των διοικητικών οργάνων, μονοπρόσωπων και συλλογικών. Διαιρείται σε εισαγωγικό, πρώτο έως τρίτο κεφάλαιο και ακροτελεύτια συμπεράσματα. Μετά από τις εισαγωγικές προσεγγίσεις το πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσει τις διακρίσεις της αμεροληψίας, την συνταγματική ή μη ισχύ της, τις βάσεις της στην ΕΣΔΑ και στο Κοινοτικό Δίκαιο, τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις, που προβλέπουν λόγους μεροληψίας, κωλύματα ή ασυμβίβαστα, τέλος, την εκδοχή εφαρμογή της αρχής ακόμη και όταν το κράτος δρα ως ιδιώτης. Ακολουθεί, στο δεύτερο κεφάλαιο, διεξοδική ανάπτυξη κάθε ενός λόγου μεροληψίας της διοίκησης, τόσο με βάση το άρθρ. 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όσο και με βάση την νομολογία. Αναπτύσσονται: Οι λόγοι συγγένειας, το συμφέρον του οργάνου από την έκβαση της υπόθεσης (υλικό ή ηθικό κ.λπ.), ο ιδιαίτερος δεσμός φιλίας ή έχθρας με την υπόθεση, η προκατάληψη του οργάνου προς την υπόθεση, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της αρχής της αμεροληψίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κανόνες παραδεκτής προβολής του λόγου εξαίρεσης (αρμοδιότητα, τρόπος και χρόνος υποβολής κ.λπ.) και οι εντεύθεν συνέπειες τόσο για το υπό εξαίρεση όσο και για το αποφασίζον την εξαίρεση οργάνου. Ακόμη, αντιμετωπίζονται δικονομικά ζητήματα, όπως η εκτελεστότητα της πράξης εξαίρεσης, το έννομο συμφέρον προβολής του λόγου, οι λόγοι βασίμου και η εξουσία ελέγχου του δικαστηρίου. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την ανάλυση της αμεροληψίας ως κανόνα διακινδύνευσης στο διοικητικό δίκαιο. Ακολουθεί βιβλιογραφία και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-892-171-9

Pages

318