Εξέταση μυοσκελετικών κακώσεων

65,00 

Άμεσα διαθέσιμο
ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

978-960-394-591-8

Εκδότης

Παρισιάνου

share
Share via Viber

Εξέταση μυοσκελετικών κακώσεων

Περιγραφή

Περιγραφή

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί ένα αναντικατάστατο βιβλίο αναφοράς για τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση κακώσεων λόγω σωματικών δραστηριοτήτων. Έχει επεκταθεί κατά πολύ και η νέα έκδοση περιέχει πλέον 23 κεφάλαια, 10 περισσότερα από την πρώτη, τα οποία αναφέρονται στις γενικές αρχές και τεχνικές εξέτασης της κάκωσης, στον εντοπισμό και την εξέταση των κακώσεων και των καταστάσεων σε κάθε περιοχή του σώματος και στις γενικές ιατρικές καταστάσεις που εκδηλώνονται συνήθως στα σωματικά δραστήρια άτομα.
Η «Εξέταση των Μυοσκελετικών Κακώσεων», δεύτερη έκδοση, αποτελείται από τρία μέρη.
Στο Μέρος Ι γίνεται λεπτομερής αναφορά στις γενικές αρχές και στις βασικές δεξιότητες για κάθε συστατικό στοιχείο της εξέτασης της κάκωσης. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί νέο περιεχόμενο σχετικά με τις τεχνικές εκτίμησης για τη γωνιομέτρηση, τον έλεγχο της μυϊκής δύναμης με τα χέρια, τον έλεγχο του άνω και κάτω άκρου, τη στάση και τη βάδιση.
Στο Μέρος ΙΙ αναλύονται οι τεχνικές εξέτασης για τις διάφορες περιοχές του σώματος, περιλαμβανομένων των κύριων αρθρώσεων, της αυχενικής, της θωρακικής και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, της κεφαλής και του προσώπου και της κοιλιακής χώρας και του θώρακα.
Το Μέρος ΙΙΙ αναφέρεται σε τρία κεφάλαια σε γενικές ιατρικές καταστάσεις, που είναι πιθανόν να παρατηρήσουν οι επαγγελματίες υγείας σε σωματικά δραστήρια άτομα και ασθενείς. Επειδή η εξέταση των καταστάσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του ιατρού και απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος για τον εντοπισμό τους, το σύγγραμμα προετοιμάζει τον αναγνώστη να κάνει την κατάλληλη παραπομπή βάσει του ιστορικού του ασθενούς και των παρατηρήσεών του.

Δείτε δείγμα του βιβλίου  exetasi-myoskeletikon-kakoseon-deigma

Περιεχόμενα
Εισαγωγή xv
Ευχαριστίες xviii
Πρόλογος ελληνικής έκδοσης xiv
Αναγνώριση ξένου υλικού xx
Μέρος Ι Αρχές εξέτασης 1
Κεφάλαιο 1 Ανατομική ορολογία και ταξινόμηση των κακώσεων 3
Τοπογραφική ανατομική ορολογία 4
Ταξινόμηση της ωρίμασης του σώματος 6
Ταξινόμηση των κακώσεων 6
Σημεία και συμπτώματα–6 Οξεία και χρόνια–7
Κλειστά (μη εκτεθειμένα) τραύματα 7
Κλειστές κακώσεις μαλακών μορίων–7 Οστά και διαρθρώσεις–10 Κακώσεις νεύρων–12
Ανοικτά (εκτεθειμένα) τραύματα 13
Βοηθήματα 15
Σύνοψη–15 Επαναληπτικές ερωτήσεις–16 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–17
Αναφορές–18 Πρόσθετες πηγές–18
Κεφάλαιο 2 Αρχές εξέτασης: Γενική θεώρηση 19
Ορθή χρήση της ορολογίας 20
Συστατικά στοιχεία της εξέτασης 21
Έλεγχος της κάκωσης–21 ΣΕΦΣ–21 Υποκειμενική και αντικειμενική ενότητα–23
Δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της αντικειμενικής ενότητας–24 Λειτουργικές δοκιμασίες για τα κάτω άκρα–28 Λειτουργικές δοκιμασίες για το άνω άκρο–30
Καταγραφή της εξέτασης 31
Σημειώσεις ΥΑΣΟ–32
Βοηθήματα 35
Σύνοψη–35 Επαναληπτικές ερωτήσεις–35 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–36
Αναφορές–36 Πρόσθετες πηγές–36
Κεφάλαιο 3 Λήψη ιστορικού 37
Αναζήτηση πληροφοριών 38
Κατηγορίες πληροφοριών–38 Σημεία και συμπτώματα–39
Εξειδικευμένο ιστορικό και βάθος διερεύνησης 41
Απαραίτητο ιστορικό–41 Εντοπισμένο ιστορικό–41 Λεπτομερές ιστορικό–42
Βοηθήματα 45
Σύνοψη–45 Επαναληπτικές ερωτήσεις–46 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–46
Πρόσθετες πηγές–47
Κεφάλαιο 4 Παρατήρηση 49
Σύστημα παρατήρησης κατά την εξέταση 50
Γενική παρατήρηση–50 Εξειδικευμένη παρατήρηση–51
Λεπτομέρειες της εξειδικευμένης παρατήρησης 54
Εξέταση της στάσης–54 Εξέταση της βάδισης–56 Εξειδικευμένη παρατήρηση της κάκωσης–64
Βοηθήματα 64
Σύνοψη–64 Επαναληπτικές ερωτήσεις–66 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–66
Αναφορές–67 Πρόσθετες πηγές–67
Κεφάλαιο 5 Ψηλάφηση 69
Γενικές αρχές 70
Βασικές δεξιότητες–70 Τεχνική ψηλάφησης–71
Δομές προς ψηλάφηση 72
Δέρμα–72 Περιτονία–73 Μυοτενόντια μονάδα–74 Οστό–74 Αρθρικές δομές–76
Νευραγγειακός ιστός–77 Λεμφογάγγλια–77
Στρατηγικές ψηλάφησης 78
Βοηθήματα 79
Σύνοψη–79 Επαναληπτικές ερωτήσεις–80 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–80
Αναφορές–80 Πρόσθετες πηγές–80
Κεφάλαιο 6 Έλεγχος της κινητικότητας 81
Στόχοι και σκοποί 82
Φυσιολογικό εύρος τροχιάς της κίνησης 83
Προαπαιτούμενα για επιτυχή έλεγχο του εύρους
τροχιάς της κίνησης 84
Φυσιολογική κινητικότητα–84 Επικουρική κινητικότητα–87
Μέτρηση του εύρους τροχιάς 88
Τοποθέτηση–89 Σταθεροποίηση του ασθενή και αντιστάθμιση–90 Τεχνική μέτρησης–90
Εξέταση της επικουρικής κινητικότητας 92
Κανόνες επικουρικής κινητικότητας των αρθρώσεων–92 Τεχνική εξέτασης της επικουρικής
κινητικότητας–93 Καταγραφή αποτελεσμάτων–94
Ειδικές δοκιμασίες: δοκιμασίες φόρτισης συνδέσμων και αρθρικού θύλακα 95
Ενδείξεις για δοκιμασίες φόρτισης συνδέσμων–95 Διαβάθμιση της χαλαρότητας των συνδέσμων–95 Τεχνική δοκιμασίας φόρτισης–96
Βοηθήματα 96
Σύνοψη–96 Επαναληπτικές ερωτήσεις–98 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–98
Αναφορές–99
Κεφάλαιο 7 Έλεγχος της μυϊκής δύναμης 101
Μυϊκή συστολή 102
Λειτουργική νευρομυϊκή ανατομία–102 Ανασκόπηση του ζεύγους ερεθισμός-συστολή–103
Στόχοι και σκοποί 104
Έλεγχος μυικής δύναμης με τα χέρια 104
Δοκιμασίες υπερνίκησης–105 Έλεγχος της μυϊκής δύναμης–106
Έλεγχος μυικής δύναμης με χρήση εξοπλισμού 109
Έλεγχος ισομετρικής μυϊκής δύναμης–109 Έλεγχος ισοτονικής μυϊκής δύναμης–113
Ισοκινητικός ελεγχος μυϊκής δύναμης–114
Βοηθήματα 121
Σύνοψη–121 Επαναληπτικές ερωτήσεις–122 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–123
Αναφορές–124 Πρόσθετες πηγές–124
Κεφάλαιο 8 Νευρολογικός έλεγχος 125
Λειτουργική νευροανατομία 126
Νευρικά πλέγματα–126
Γενικές αρχές νευρολογικής εξέτασης 127
Στόχοι και σκοποί–128 Έλεγχος της αισθητικότητας–128 Έλεγχος της κινητικότητας–130
Έλεγχος αντανακλαστικών–130
Νευρολογική εξέταση κατά περιοχή 134
Αυχενικό πλέγμα–135 Βραχιόνιο πλέγμα–136 Οσφυϊκό και ιερό πλέγμα–142
Βοηθήματα 151
Σύνοψη–151 Επαναληπτικές ερωτήσεις–154 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–154
Αναφορές–155 Πρόσθετες πηγές–155
Κεφάλαιο 9 Εξέταση της καρδιαγγειακής και της αναπνευστικής κατάστασης 157
Λειτουργική ανατομία και φυσιολογία 158
Πνεύμονες–158 Καρδιά–159 Περιφερική κυκλοφορία–160
Εξέταση της καρδιαγγειακής και της αναπνευστικής
Κατάστασης 162
Ζωτικά σημεία–163
Καρδιαγγειακή βλάβη 169
Αίτια και τύποι καρδιαγγειακής καταπληξίας–169 Εντοπισμός της καταπληξίας–172
Εξωτερική αιμορραγία–173
Βοηθήματα 173
Περίληψη–173 Επαναληπτικές ερωτήσεις–175 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–176
Αναφορές–176 Πρόσθετες πηγές–176
Κεφάλαιο 10 Γενικές στρατηγικές εξέτασης 177
επιτόπια εξέταση 179
Στόχοι και σκοποί–179 Επιτόπια εξέταση του αναίσθητου αθλητή–179 Επιτόπια εξέταση
του αθλητή–183 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων της επιτόπιας εξέτασης–186
Άμεση εξέταση 187
Υποκειμενική ενότητα–187 Αντικειμενική ενότητα–187
Κλινική εξέταση 189
Γενικές αρχές της κλινικής εξέτασης–189 Υποκειμενική ενότητα–190
Αντικειμενική ενότητα–195
Βοηθήματα 193
Σύνοψη–193 Επαναληπτικές ερωτήσεις–194 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–195
Πρόσθετες πηγές–195
Μέρος ΙΙ Στρατηγικές εξέτασης κατά περιοχή του σώματος 197
Κεφάλαιο 11 Αυχενική και άνω θωρακική μοίρα 199
Λειτουργική ανατομία 201
Κακώσεις της αυχενικής και της άνω θωρακικής μοίρας
Βοηθήματα 121
Σύνοψη–121 Επαναληπτικές ερωτήσεις–122 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–123
Αναφορές–124 Πρόσθετες πηγές–124
Κεφάλαιο 8 Νευρολογικός έλεγχος 125
Λειτουργική νευροανατομία 126
Νευρικά πλέγματα–126
Γενικές αρχές νευρολογικής εξέτασης 127
Στόχοι και σκοποί–128 Έλεγχος της αισθητικότητας–128 Έλεγχος της κινητικότητας–130
Έλεγχος αντανακλαστικών–130
Νευρολογική εξέταση κατά περιοχή 134
Αυχενικό πλέγμα–135 Βραχιόνιο πλέγμα–136 Οσφυϊκό και ιερό πλέγμα–142
Βοηθήματα 151
Σύνοψη–151 Επαναληπτικές ερωτήσεις–154 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–154
Αναφορές–155 Πρόσθετες πηγές–155
Κεφάλαιο 9 Εξέταση της καρδιαγγειακής και της αναπνευστικής κατάστασης 157
Λειτουργική ανατομία και φυσιολογία 158
Πνεύμονες–158 Καρδιά–159 Περιφερική κυκλοφορία–160
Εξέταση της καρδιαγγειακής και της αναπνευστικής
Κατάστασης 162
Ζωτικά σημεία–163
Καρδιαγγειακή βλάβη 169
Αίτια και τύποι καρδιαγγειακής καταπληξίας–169 Εντοπισμός της καταπληξίας–172
Εξωτερική αιμορραγία–173
Βοηθήματα 173
Περίληψη–173 Επαναληπτικές ερωτήσεις–175 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–176
Αναφορές–176 Πρόσθετες πηγές–176
Κεφάλαιο 10 Γενικές στρατηγικές εξέτασης 177
επιτόπια εξέταση 179
Στόχοι και σκοποί–179 Επιτόπια εξέταση του αναίσθητου αθλητή–179 Επιτόπια εξέταση του αθλητή–183 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων της επιτόπιας εξέτασης–186
Άμεση εξέταση 187
Υποκειμενική ενότητα–187 Αντικειμενική ενότητα–187
Κλινική εξέταση 189
Γενικές αρχές της κλινικής εξέτασης–189 Υποκειμενική ενότητα–190
Αντικειμενική ενότητα–195
Βοηθήματα 193
Σύνοψη–193 Επαναληπτικές ερωτήσεις–194 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–195
Πρόσθετες πηγές–195
Μέρος ΙΙ Στρατηγικές εξέτασης κατά περιοχή του σώματος 197
Κεφάλαιο 11 Αυχενική και άνω θωρακική μοίρα 199
Λειτουργική ανατομία 201
Κακώσεις της αυχενικής και της άνω θωρακικής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης 203
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–203 Χρόνιες κακώσεις ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών μορίων–204 Παθολογίες οστών και αρθρώσεων–205 Κακώσεις νεύρων και αγγείων–208 Δομικές και λειτουργικές παρεκκλίσεις–212
Αντικειμενική εξέταση 213
Ψηλάφηση–213 Εύρος τροχιάς της κίνησης–214 Μυϊκή δύναμη–215 Νευρολογικός ελεγχος–216 Ειδικές δοκιμασίες–217 Έλεγχος δισκοπάθειας στην αυχενική μοίρα–222
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 224
Επιτόπια εξέταση–224 Άμεση εξέταση–225 Κλινική εξέταση–229
Βοηθήματα 235
Σύνοψη–235 Επαναληπτικές ερωτήσεις–236 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–237
Αναφορές–237 Πρόσθετες πηγές–238
Κεφάλαιο 12 Ώμος και βραχίονας 239
Λειτουργική ανατομία 240
Κακώσεις της ωμικής ζώνης και του άνω τμήματος του βραχίονα 242
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–242 Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών μορίων–248 Τραυματικά κατάγματα–250 Οστεοχόνδρινες βλάβες μετά από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση–252 Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα–252
Νευραγγειακές κακώσεις–254 Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες–255
Αντικειμενική εξέταση 256
Ψηλάφηση–256 Εύρος τροχιάς της κίνησης–257 Μυϊκή δύναμη–260
Νευραγγειακός ελεγχος–261 Ειδικές δοκιμασίες–263 Δοκιμασίες για προβλήματα στον τένοντα του δικέφαλου βραχιόνιου και στον μείζονα θωρακικό μυ–272
Εξέταση της κινητικότητας των αρθρώσεων–274
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 276
Επιτόπια εξέταση–277 Άμεση εξέταση–278 Κλινική εξέταση–282
Βοηθήματα 286
Σύνοψη–286 Επαναληπτικές ερωτήσεις–288 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–288
Αναφορές–289 Πρόσθετες πηγές–289
Κεφάλαιο 13 Αγκώνας και αντιβράχιο 291
Λειτουργική ανατομία 292
Κακώσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου 294
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–295 Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών μορίων–298 Τραυματικά κατάγματα–300 Οστικές βλάβες λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης–302 Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα–303 Νευραγγειακές κακώσεις μετά από τραυματισμό–304 Σύνδρομα συμπίεσης νεύρων–306 Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες–308
Αντικειμενική εξέταση 309
Ψηλάφηση–309 Εύρος τροχιάς της κίνησης–310 Μυϊκή δύναμη–313 Νευραγγειακός
έλεγχος–314 Ειδικές δοκιμασίες–315 Εξέταση της κινητικότητας των αρθρώσεων–317
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 318
Επιτόπια εξέταση–318 Άμεση εξέταση–319 Κλινική εξέταση–322
Βοηθήματα 327
Σύνοψη–327 Επαναληπτικές ερωτήσεις–329 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–329
Αναφορές–330 Πρόσθετες πηγές–330
της σπονδυλικής στήλης 203
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–203 Χρόνιες κακώσεις ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών μορίων–204 Παθολογίες οστών και αρθρώσεων–205 Κακώσεις νεύρων και αγγείων–208 Δομικές και λειτουργικές παρεκκλίσεις–212
Αντικειμενική εξέταση 213
Ψηλάφηση–213 Εύρος τροχιάς της κίνησης–214 Μυϊκή δύναμη–215 Νευρολογικός ελεγχος–216 Ειδικές δοκιμασίες–217 Έλεγχος δισκοπάθειας στην αυχενική μοίρα–222
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 224
Επιτόπια εξέταση–224 Άμεση εξέταση–225 Κλινική εξέταση–229
Βοηθήματα 235
Σύνοψη–235 Επαναληπτικές ερωτήσεις–236 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–237
Αναφορές–237 Πρόσθετες πηγές–238
Κεφάλαιο 12 Ώμος και βραχίονας 239
Λειτουργική ανατομία 240
Κακώσεις της ωμικής ζώνης και του άνω τμήματος του βραχίονα 242
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–242 Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών μορίων–248 Τραυματικά κατάγματα–250 Οστεοχόνδρινες βλάβες μετά από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση–252 Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα–252
Νευραγγειακές κακώσεις–254 Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες–255
Αντικειμενική εξέταση 256
Ψηλάφηση–256 Εύρος τροχιάς της κίνησης–257 Μυϊκή δύναμη–260
Νευραγγειακός ελεγχος–261 Ειδικές δοκιμασίες–263 Δοκιμασίες για προβλήματα στον τένοντα του δικέφαλου βραχιόνιου και στον μείζονα θωρακικό μυ–272
Εξέταση της κινητικότητας των αρθρώσεων–274
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 276
Επιτόπια εξέταση–277 Άμεση εξέταση–278 Κλινική εξέταση–282
Βοηθήματα 286
Σύνοψη–286 Επαναληπτικές ερωτήσεις–288 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–288
Αναφορές–289 Πρόσθετες πηγές–289
Κεφάλαιο 13 Αγκώνας και αντιβράχιο 291
Λειτουργική ανατομία 292
Κακώσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου 294
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–295 Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών μορίων–298 Τραυματικά κατάγματα–300 Οστικές βλάβες λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης–302 Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα–303 Νευραγγειακές κακώσεις μετά από τραυματισμό–304 Σύνδρομα συμπίεσης νεύρων–306 Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες–308
Αντικειμενική εξέταση 309
Ψηλάφηση–309 Εύρος τροχιάς της κίνησης–310 Μυϊκή δύναμη–313 Νευραγγειακός έλεγχος–314 Ειδικές δοκιμασίες–315 Εξέταση της κινητικότηταςτων αρθρώσεων–317
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 318
Επιτόπια εξέταση–318 Άμεση εξέταση–319 Κλινική εξέταση–322
Βοηθήματα 327
Σύνοψη–327 Επαναληπτικές ερωτήσεις–329 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–329
Αναφορές–330 Πρόσθετες πηγές–330
Κεφάλαιο 17 Γόνατο και μηρός 465
Λειτουργική ανατομία 466
Κακώσεις του γόνατος και του μηρού 470
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–470 Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών μορίων–477 Τραυματικά κατάγματα–480 Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα–482
Οστικά και αρθρικά ελλείμματα λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης–483
Κακώσεις νεύρων και αγγείων–485 Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες–485
Αντικειμενική εξέταση 485
Ψηλάφηση–485 Εύρος τροχιάς της κίνησης–487 Μυϊκή δύναμη–489 Νευραγγειακός έλεγχος–490 Ειδικές δοκιμασίες–492 Δοκιμασίες κινητοποίησης της άρθρωσης–500
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 501
Επιτόπια εξέταση–501 Άμεση εξέταση–503 Κλινική εξέταση–506
Βοηθήματα 512
Σύνοψη–512 Επαναληπτικές ερωτήσεις–514 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–514
Αναφορές–515 Πρόσθετες πηγές–515
Κεφάλαιο 18 Ισχίο, λεκάνη και βουβωνική χώρα 517
Λειτουργική ανατομία 518
Κακώσεις του ισχίου, της λεκάνης και της βουβωνικής χώρας 521
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων–521 Ελλείμματα και ανωμαλίες μετά από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση–526 Κακώσεις νεύρων και αγγείων–530 Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες–530
Αντικειμενική εξέταση 532
Ψηλάφηση–532 Εύρος τροχιάς της κίνησης–533 Μυϊκή δύναμη–534
Νευραγγειακός έλεγχος–538 Ειδικές δοκιμασίες–539
Δοκιμασίες κινητοποίησης της άρθρωσης–544
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 545
Επιτόπια εξέταση–546 Άμεση εξέταση–548 Κλινική εξέταση–551
Βοηθήματα 554
Σύνοψη–554 Επαναληπτικές ερωτήσεις–556 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–557
Αναφορές–557 Πρόσθετες πηγές–557
Κεφάλαιο 19 Κεφαλή και πρόσωπο 559
Λειτουργική ανατομία 560
Κακώσεις της κεφαλής και του προσώπου 562
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις–563 Κακώσεις των oφθαλμών–568
Κακώσεις των αυτιών–570 Ρινικές κακώσεις–571
Κακώσεις του προσώπου και του σαγονιού–572 Οδοντικές κακώσεις–573
Αντικειμενική εξέταση 574
Παρατήρηση και ψηλάφηση–574 Εύρος τροχιάς της κίνησης–575
Νευραγγειακός έλεγχος–560 Ειδικές δοκιμασίες–577
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 588
Επιτόπια εξέταση της ΚΕΚ–589 Άμεση εξέταση της ΚΕΚ–592
Κλινική εξέταση της ΚΕΚ–597 Εξέταση κακώσεων στο πρόσωπο–600
Βοηθήματα 602
Σύνοψη–602 Επαναληπτικές ερωτήσεις–605 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–606
Αναφορές–606 Πρόσθετες πηγές–606
Κεφάλαιο 20 Θώρακας και κοιλιακή χώρα 607
Λειτουργική ανατομία 608
Θωρακική κοιλότητα–608 Κοιλιακή κοιλότητα–610
Κακώσεις στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα 610
Θώρακας–610 Κοιλιακή χώρα–615
Αντικειμενική εξέταση 619
Ψηλάφηση–620 Εύρος τροχιάς της κίνησης και μυϊκή δύναμη–621
Νευραγγειακός έλεγχος–621 Ειδικές δοκιμασίες–623
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης 625
Επιτόπια εξέταση–625 Άμεση και κλινική εξέταση–329
Βοηθήματα 633
Σύνοψη–633 Επαναληπτικές ερωτήσεις–635 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–635
Αναφορές–636 Πρόσθετες πηγές–636
Μέρος ΙΙΙ αναγνωριση γενικωνιατρικωνκαταστασεων 637
Κεφάλαιο 21 Οφθαλμολογικές, ΩΡΛ και καρδιοαναπνευστικές καταστάσεις 639
Οφθαλμοί, αυτιά και στόμα 640
Οφθαλμολογικές καταστάσεις–640 Καταστάσεις των αυτιών–641
Προβλήματα των δοντιών και των ούλων–642
Αναπνευστικό σύστημα 643
Καταστάσεις του ανώτερου αναπνευστικού–643 Λοιμώξεις των βρόγχων και των πνευμόνων–645 Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις–646
Καρδιαγγειακό σύστημα 648
Ιογενή σύνδρομα 653
Βοηθήματα 655
Σύνοψη–655 Επαναληπτικές ερωτήσεις–656 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–657
Αναφορές–657 Πρόσθετες πηγές–658
Κεφάλαιο 22 Καταστάσεις πεπτικού, ενδοκρινικού, αναπαραγωγικού και ουροποιητικού συστήματος 659
Ενδοκρινικό σύστημα 660
Διαφορική διάγνωση και άμεση φροντίδα–663
Πεπτικό σύστημα 664
Διατροφικές διαταραχές 667
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ασθένειες μέσω σωματικών υγρών 670
Ουρογεννητική οδός και όργανα 673
Γυναικολογικές καταστάσεις 676
Διαταραχές της περιόδου–676 Ζητήματα σχετικά με την εγκυμοσύνη–678
Καταστάσεις της πυέλου–681 Προβλήματα του μαστού–682
Βοηθήματα 684
Σύνοψη–684 Επαναληπτικές ερωτήσεις–685 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–686
Αναφορές–687 Πρόσθετες πηγές–687
Κεφάλαιο 23 Μυοσκελετικές, νευρολογικές και δερματολογικές καταστάσεις 689
ΤΟ ΔΕΡΜΑ 690
Λοιμώξεις του δέρματος–690 Φλεγμονώδεις καταστάσεις–697 Περιβαλλοντική έκθεση–698
Άλλες βλάβες–699
Μυοσκελετικές καταστάσεις 700
Οστά και αρθρώσεις–700 Μυϊκές διαταραχές–701
Νευρολογικές διαταραχές 702
Συστημικές νόσοι 705
Βοηθήματα 707
Σύνοψη–707 Επαναληπτικές ερωτήσεις–708 Ερωτήσεις κριτικής σκέψης–709
Αναφορές–709 Πρόσθετες πηγές–709
Γλωσσάρι 711
Ευρετήριο 729
Σχετικά με τους συγγραφείς 755

 

Επιπλέον πληροφορίες

ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

978-960-394-591-8

Εκδότης

Παρισιάνου