Προσφορά

Ενόργανη γυμναστική ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία, Τεχνική, Τακτική, Μεθοδολογία, Ειδική διδακτι

8,40 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-163-7

Pages

160

Ενόργανη γυμναστική ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία, Τεχνική, Τακτική, Μεθοδολογία, Ειδική διδακτι

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοσθεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη της ενόργανης γυμναστικής. Προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον θέλει να βρει συγκεντρωμένη την ύλη της ενόργανης γυμναστικής, ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Το παρόν βιβλίο γράφτηκε για να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για τη μελέτη της ενόργανης γυμναστικής. Για το λόγο αυτόν το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου επεξεργάζεται θέματα που αποτελούν την εξεταστέα ύλη στον παραπάνω διαγωνισμό. Σ’ αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία που έχουν σχέση με την ενόργανη γυμναστική. Ειδικότερα, αυτό το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου περιέχει κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την ενόργανη γυμναστική, όπως σύντομα ιστορικά στοιχεία, ο τρόπος αξιολόγησης, ο σκοπός και οι στόχοι στο σχολείο, αλλά και πληροφορίες για το περιεχόμενο της ενόργανης γυμναστικής στο σχολείο. Το δεύτερο μέρος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γύρω από βασικά θεωρητικά στοιχεία δίνοντας σύντομες και περιεκτικές πληροφορίες για την ορολογία, ασκήσεις που εκτελούνται στην ενόργανη γυμναστική και στοιχεία για την κινητική μάθηση σ’ αυτόν το χώρο. Ακόμη, στο μέρος αυτό του βιβλίου παρουσιάζονται στοιχεία για την ανάλυση και την ταξινόμηση των κινήσεων, των βασικών εννοιών της βιομηχανικής, αλλά και στοιχεία για τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης ασκήσεων στην ενόργανη γυμναστική. Τέλος, στο δεύτερο μέρος δίνονται σχετικές πληροφορίες για τη βοήθεια στην ενόργανη γυμναστική. Το τρίτο μέρος αυτού του βιβλίου είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση (περιγραφή, μεθοδολογία, βοήθεια) των ακροβατικών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη στα σχολικά προγράμματα στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Το τέταρτο μέρος, λαμβάνοντας τα στοιχεία που παρατίθενται στα προηγούμενα μέρη του βιβλίου, παρουσιάζει υποδειγματικές μορφές διδασκαλίας των ασκήσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι σωστές απαντήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο (5ο μέρος) στο τέλος του βιβλίου, ενώ δίνεται και συνοπτικός πίνακας των απαντήσεων για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, δίνονται σε κάθε ενότητα βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του για την ενόργανη γυμναστική να ανατρέξει σ’ αυτές. Το θεωρητικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προσανατολίζονται στις απαιτήσεις και την εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., αλλά και για τους φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του μαθήματος της ενόργανης γυμναστικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1° ΜΕΡΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ιστορικά στοιχεία
Η αξιολόγηση στην ενόργανη γυμναστική
Σκοποί και στόχοι της ενόργανης γυμναστικής στο σχολείο
Το περιεχόμενο της ενόργανης γυμναστικής στο σχολείο
Ασκήσεις εδάφους
Ασκήσεις αλμάτων
Ασκήσεις στη δοκό
Ασκήσεις στα άλλα όργανα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
2° ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ορολογία
Βασικές έννοιες και ορισμοί
Όργανα
Οι βασικές θέσεις του σώματος στα όργανα
Η θέση του σώματος ως προς το όργανο
Η στάση (θέση) του σώματος ως προς τα όργανα
Οι ασκήσεις της ενόργανης γυμναστικής
Η κινητική μάθηση στην ενόργανη γυμναστική
Στάδια μάθησης
Μορφές μάθησης
Αρχές μεθοδικής
Φάσεις της κινητικής μάθησης
Παραδείγματα επιλεγμένων «βασικών κινήσεων»
με παραλλαγές και συνδέσεις
Ανάλυση και ταξινόμηση των κινήσεων της ενόργανης γυμναστικής
Φάσεις κίνησης
Ομάδες-οικογένειες κινήσεων
Κυλίσματα
Κυβιστήσεις
Αλματα
Περιστροφές
Ανατροπές
Αναπάλσεις
Αναβάσεις
Αιωρήσεις σκελών
Απλές βασικές έννοιες της βιομηχανικής για την πρακτική
της ενόργανης γυμναστικής
Κίνηση
Είδη και άξονες περιστροφής
Αξονες και επίπεδα του σώματος
Κέντρο βάρους σώματος
Ισορροπία
Σταθερότητα
Διδασκαλία και μάθηση στην ενόργανη γυμναστική
Τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης
Βοήθεια – φυσική κατάσταση
Η βοήθεια στην ενόργανη γυμναστική
Βασικές αρχές για τον βοηθό
Τεχνικές βοήθειας
Βοήθεια και ασφάλεια
Η αλληλοβοήθεια στην ενόργανη γυμναστική
Ιδιαιτερότητες των δεξιοτήτων της εξάσκησης στην ενόργανη γυμναστική Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
3° ΜΕΡΟΣ – ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδαφος
Κυβίστηση
Ανακυβίστηση
Τριγωνική στήριξη
Κατακόρυφη στήριξη
Κατακόρυφη στήριξη – κυβίστηση
Αλματική κυβίστηση
Τροχός
ʼλμα Ίππου
Διαπέραση με διάσταση των σκελών
Διαπέραση με συσπείρωση του σώματος
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
4° ΜΕΡΟΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Υποδειγματικές μορφές διδασκαλίας στην ενόργανη γυμναστική
Υπόδειγμα 1: Διδασκαλία της κυβίστησης
Υπόδειγμα 2: Διδασκαλία της ανακυβίστησης
Υπόδειγμα 3: Διδασκαλία της κατακόρυφης στήριξης
Υπόδειγμα 4: Διδασκαλία της αλματικής κυβίστησης
Υπόδειγμα 5: Διδασκαλία του τροχού
Υπόδειγμα 6: Διδασκαλία του άλματος διαπέραση
με διάσταση των σκελών
Υπόδειγμα 7: Διδασκαλία του άλματος διαπέραση
με συσπείρωση του σώματος
5° ΜΕΡΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-163-7

Pages

160