Εμβιομηχανική και Ανάλυση Βάδισης

45,00 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-960-608-125-5

Γλώσσα

Σελίδες

472

Εμβιομηχανική και Ανάλυση Βάδισης

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο Εμβιομηχανική και Ανάλυση Βάδισης είναι ένα αναλυτικό βιβλίο εμβιομηχανικής με εστίαση στην ανάλυση της βάδισης, γραμμένο από έναν κορυφαίο ειδήμονα σε αυτόν τον τομέα και την ομάδα του. Απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές βιοϊατρικής μηχανικής, κινησιολογίας, και συναφών σχολών καθώς και σε επαγγελματίες και εμβιομηχανικούς με ιδιαίτερη έμφαση στις ιατρικές συσκευές και την υποστηρικτική τεχνολογία, αλλά παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για κλινικούς, γιατρούς και φυσιοθεραπευτές, αλλά και φυσιολόγους. Επιτρέπει σε αρχάριους αναγνώστες να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις ανάλυσης της βάδισης και στους ειδήμονες αναγνώστες να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον τομέα.

Αυτό το βιβλίο αναφοράς καλύπτει τις πλέον ενημερωμένες υπολογιστικές μεθόδους και μεθόδους συλλογής δεδομένων, καθώς και τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Τα βασικά θέματα που περιλαμβάνονται είναι:

Μυϊκή μηχανική και μοντελοποίηση
Κινητικός έλεγχος και συντονισμός
Μετρήσεις και αξιολογήσεις
Βασικά Χαρακτηριστικά:

Εξετάζει λεπτομερώς τα θεμελιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τις εμβιομηχανικές αναλύσεις της βάδισης και της στάσης του σώματος
Καλύπτει τη θεωρητική βάση και τις πρακτικές πτυχές που σχετίζονται με την ανάλυση της βάδισης
Συζητά τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ηλεκτρομυογραφία, την επεξεργασία σημάτων και τη φασματική ανάλυση

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική ……………………………………. 1
Νικόλαος Στεργίου
1.1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………….. 2
1. 2 Η Ιστορία της Εμβιομηχανικής ……………………………………………. 3
1. 3 Τομείς Εμβιομηχανικής Έρευνας: Παραδείγματα Ποικίλων και Μοναδικών Ερωτημάτων στην Εμβιομηχανική ……………………… 8
1. 4 Μια Γρήγορη Ματιά στο Μέλλον της Εμβιομηχανικής …………. 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασική Εμβιομηχανική……………………………………………… 18
Aaron D. Likens και Νικόλαος Στεργίου
2 .1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………… 18
2.2 Ανάλυση της Κίνησης……………………………………………………….. 19
2.3 Βασική Ορολογίαγια την Ανάλυση της Κίνησης …………………. 21
2.4 Έμβιο – Βασικές Έννοιες ………………………………………………….. 30
2.5 Μηχανική – Βασικές Έννοιες……………………………………………… 42
2.6 Σύνοψη και Συμπερασματικές Παρατηρήσεις…………………….. 66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Προχωρημένη Εμβιομηχανική …………………………………… 67
Barry T. Bates, Janet S. Dufek και Νικόλαος Στεργίου
3.1 Τραυματισμοί και Εμβιομηχανική ………………………………………. 68
3.2 Εμβιομηχανική Στατιστική ………………………………………………… 73                                                                                                                                                                                                                                3.3 Τελικές Παρατηρήσεις……………………………………………………… 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γιατί και πώς Κινούμαστε: Η Ιστορία του Stickman ……… 83
Barry T. Bates, Janet S. Dufek και Νικόλαος Στ εργίου
4 .1 Συνοπτική Παρουσίαση του Stickman ……………………………….. 83
4.2 Η Εξέλιξη της Κίνησης του Stickman …………………………………. 84
4.3 Η Εκτέλεση Κίνησης από τον Stickman ……………………………… 89
4.4 Ο Stickman Μαθαίνει πώς να Κινείται …………………………………. 91
4.5 Η μηχανική του Stickman ………………………………………………….. 95
4.6 Ο Αποχαιρετισμός του Stickman ……………………………………… 100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Φάσμα Ισχύος και Φιλτράρισμα ……………………………….. 101
Andreas Skiadopoulos και Νικόλαος Στεργίου
5.1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………. 102
5.2 Ένα Απλό Σύνθετο Κύμα …………………………………………………. 102
5.3 Φασματική Ανάλυση……………………………………………………….. 104
5.4 Σειρές Fourier ………………………………………………………………… 108
5.5 Διακριτή ανάλυση Fourier …………………………………………………110
5.6 Στασιμότητα και Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier ………. 123
5.7 Μικρής Διάρκειας Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier ……. 129
5.8 Θόρυβος ……………………………………………………………………….. 132
5.9 Φιλτράρισμα Δεδομένων…………………………………………………. 135
5.10 Πρακτική Εφαρμογή ………………………………………………………. 145
5 .11 Συμπέρασμα ……………………………………………………………………151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επανεξέταση ενός Κλασικού Έργου: Muscles, Reflexes,
and Locomotion του McMahon ……………………………….. 153
Dougla s A . Rowen, Aaron D. Likens και Νικόλαος Στεργίου
6.1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………. 155
6.2 Θεμελιώδης Μηχανική των Μυών …………………………………….. 155
6.3 Μυϊκή Θερμότητα και Καύσιμα ………………………………………… 163
6.4 Συσταλτικές Πρωτεΐνες ……………………………………………………171
6.5 Κίνηση Ολίσθησης: Επανεξέταση του Μοντέλου Huxley …… 178
6.6 Ανάπτυξη Δύναμης στη Διασταυρούμενη Γέφυρα…………….. 188
6.7 Αντανακλαστικά και Κινητικός Έλεγχος…………………………… 190
6.8 Νευρικός Έλεγχος της Μετακίνησης ………………………………. 200                                                                                                                                                                                                                             6.9 Μηχανισμοί Μετακίνησης ……………………………………………….. 210
6.10 Επιδράσεις της Κλίμακας ……………………………………………….. 218
6 .11 Συμπέρασμα ………………………………………………………………….. 224

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Οι Βασικές Αρχές Ανάλυσης της Βάδισης…………………. 225
Luis M. Silva και Νικόλαος Στεργίου
7.1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………. 226
7. 2 Η Έννοια της Δεξιότητας ………………………………………………… 226
7. 3 Η Δεξιότητα της Βάδισης………………………………………………… 231
7. 4 Περίοδοι και Φάσεις της Βάδισης…………………………………….. 233
7. 5 Χωροχρονικές Παράμετροι της Βάδισης………………………….. 236
7.6 Καθοριστικοί Παράγοντες της Βάδισης …………………………… 245
7.7 Συμπεράσματα ………………………………………………………………. 249

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Μεταβλητότητα της Βάδισης: ένα Θεωρητικό Πλαίσιο για
την Ανάλυση της Βάδισης και την Εμβιομηχανική ……… 250
James T. Cavanaugh και Νικόλαος Στεργίου
8 .1 Εισαγωγή ……………………………………………………………………… 251
8.2 Εννοιολογικές Προσεγγίσεις στη Μεταβλητότητα
της Βάδισης ………………………………………………………………….. 254
8.3 Ανάλυση της Βάδισης και Εμβιομηχανικές Μετρήσεις
Μεταβλητότητας της Βάδισης ……………………………………….. 264
8.4 Παραδείγματα από την Κλινική Έρευνα ………………………….. 278
8.5 Μελλοντικές Κατευθύνσεις ……………………………………………. 285

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Συντονισμός και Έλεγχος: Μια Προσέγγιση Δυναμικών
Συστημάτων στην Ανάλυση της Ανθρώπινης Βάδισης … 286
Aaron D. Likens και Νικόλαος Στεργίου
9.1 Εισαγωγή ……………………………………………………………………… 287
9.2 Χαρακτηριστικές Ιδιότητες ενός Δυναμικού Συστήματος …. 287
9.3 Τα δυναμικά Συστήματα ως Τρόπος Προσέγγισης της
Ανάλυσης της Βάδισης ………………………………………………….. 296
9.4 Εφαρμογές της Δυναμικής της Σχετικής Φάσης στην
Ανθρώπινη Βάδιση …………………………………………………………. 306
9.5 Σύνοψη και Συμπερασματικές Παρατηρήσεις ………………….. 309

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ένα Μάθημα Φρακταλικής Ανάλυσης
των Ανθρώπινων Κινήσεων……………………………………….311
Aaron D. Likens και Νικόλαος Στεργίου
10.1 Εισαγωγή ……………………………………………………………………….312
10. 2 Η Φρακταλική Θεωρία και η Σύνδεσή της με την Ανθρώπινη
Κίνηση ………………………………………………………………………………. 312
10.3 Φρακταλική Ανάλυση Δεδομένων Χρονοσειρών ………………. 323
10.4 Εφαρμογές σε Εργαστηριακά Δεδομένα …………………………. 336
10.5 Συμπέρασμα …………………………………………………………………. 342

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Μελλοντικές Κατευθύνσεις στην Εμβιομηχανική:
Τρισδιάστατη Εκτύπωση ……………………………………….. 343
Jorge M. Zuniga και Νικόλαος Στεργίου
11.1 Εισαγωγή ……………………………………………………………………… 344
11. 2 Εφαρμογές Κάτω Άκρων ………………………………………………… 344
11. 3 Εφαρμογές Άνω Άκρων ………………………………………………….. 349
11. 4 Μέθοδοι για Τρισδιάστατη Εκτύπωση Βοηθητικών
Κατασκευών…………………………………………………………………… 350
11. 5 Ανατομική Μοντελοποίηση για Χειρουργικό Σχεδιασμό ……. 3 51
11.6 Ακινητοποίηση Κατάγματος …………………………………………… 354
11.7 Εξωσκελετός Άνω Άκρου Τρισδιάστατης Εκτύπωσης για
Ασθενείς με Εγκεφαλικό ………………………………………………… 357
11. 8 Δημιουργία ενός Ερευνητικού Εργαστηρίου Τρισδιάστατης
Εκτύπωσης …………………………………………………………………… 361
11.9 Τρέχουσες Συστάσεις του Οργανισμού Τροφίμων και
Φαρμάκων για Ιατρικές Κατασκευές Τρισδιάστατης
Εκτύπωσης …………………………………………………………………… 365
11.10 Περιορισμοί ………………………………………………………………….. 369
11.11 Μελλοντικές Προοπτικές ……………………………………………….. 370

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 373
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 419

 

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-960-608-125-5

Γλώσσα

Σελίδες

472